Een uit­ge­breid voor­tra­ject waar­in doe­len van­uit de orga­ni­sa­tie gekop­peld wor­den aan de wen­sen en het niveau van de deel­ne­mers.

Via ver­schil­len­de afde­lin­gen en mede­wer­kers inzicht ver­krij­gen in de bedrijfs­pro­ces­sen, taal­con­tact­mo­men­ten en knel­pun­ten.

Een com­bi­na­tie van the­o­rie en inter­ac­tie­ve werk­vor­men waar­bij eigen mate­ri­a­len en situ­a­ties van de werkvloer het uit­gangs­punt zijn.

Ver­bin­den van de taal­be­hoef­ten van orga­ni­sa­ties aan de taal­vaar­dig­he­den van de indi­vi­du­e­le deel­ne­mers.