In de prak­tijk

Lexi­con ver­bindt de taal­be­hoef­ten van orga­ni­sa­ties aan de taal­vaar­dig­he­den van de indi­vi­du­en waar­op de orga­ni­sa­tie is gebouwd.

Eigen voor­beel­den staan cen­traal

De func­tie­ge­rich­te maat­werk­trai­nin­gen slui­ten aan op de dage­lijk­se prak­tijk van de deel­ne­mers, waar­door ze de opge­da­ne ken­nis daar kun­nen toe­pas­sen. We boot­sen gevoer­de gesprek­ken na en eigen mate­ri­a­len en situ­a­ties van de mede­wer­kers staan cen­traal.

Eva­lu­a­tie

Eva­lu­a­tie is belang­rijk. Zowel de deel­ne­mers als orga­ni­sa­ties nemen we mee in dit pro­ces. Naast eva­lu­a­tie­for­mu­lie­ren stelt de trai­ner een uit­ge­brei­de eind­rap­por­ta­ge op waar­in onder meer de behan­del­de inhoud en het behaal­de eind­re­sul­taat staat ver­meld.

Bor­ging van de ken­nis

Een taal­trai­ning staat niet op zich. Het is belang­rijk dat er ook na afloop van het tra­ject aan­dacht besteed wordt aan het effect op de werkvloer. Lexi­con Trainingen biedt bij­voor­beeld als aan­vul­ling op het tra­ject Nederlands op de werkvloer de ken­nis­ses­sie Com­mu­ni­ce­ren op de werkvloer voor lei­ding­ge­ven­den. In deze ken­nis­ses­sie leren de lei­ding­ge­ven­den wat de niveau-indi­ca­tie (A0 – A2) inhoudt, hoe zij de mede­wer­kers dui­de­lij­ke instruc­ties kun­nen geven en hoe zij de com­mu­ni­ca­tie effec­tie­ver en suc­ces­vol kun­nen laten ver­lo­pen. Meer infor­ma­tie over de niveaus vindt u op CEFR.

Ook inte­res­sant

Nederlands op de werkvloer
Zake­lijk Engels
Zake­lijk Duits