Uit­voe­ring

Het ver­zor­gen van taaltrainingen waar­door zowel de deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties als de deel­ne­mers kun­nen groei­en is de sleu­tel in ons aan­bod en dat zie je terug in de opzet en uit­voe­ring. Dat doen we door het aan­bie­den van func­tie­ge­rich­te maat­werk­trai­nin­gen: cur­sus Nederlands op de werkvloer, cur­sus zake­lijk Engels en cur­sus zake­lijk Duits.

Deze slui­ten aan op de dage­lijk­se prak­tijk van de deel­ne­mers, waar­door ze de opge­da­ne ken­nis daar kun­nen toe­pas­sen. We boot­sen gevoer­de gesprek­ken na en eigen mate­ri­a­len en situ­a­ties van de mede­wer­kers staan cen­traal.

(Kor­te online) trainingen op loca­tie of online

We bie­den zowel kor­te online trainingen die de ken­nis opfris­sen of ver­die­pen en meer uit­ge­brei­de trainingen waar­in we vaar­dig­he­den en ken­nis ver­die­pen. Dit kan zowel inhouse op loca­tie bij het bedrijf, op afstand of in een gecom­bi­neer­de vorm.

Vlek­ke­lo­ze back offi­ce

Onze back offi­ce zorgt ervoor dat de trainingen pro­bleem­loos ver­lo­pen. Van begin tot eind houdt onze offi­ce mana­ger het pro­ces in de gaten en kop­pelt waar nodig aan de orga­ni­sa­tie terug.

Tij­dens het tra­ject hou­den we regel­ma­tig contact en pas­sen we, indien nodig, de trai­ning aan. Komt een van de deel­ne­mers niet mee? Dan zorgt de trai­ner voor extra onder­steu­ning of zoe­ken we een ande­re oplos­sing. Lexi­con werkt met een pre­sen­tie­do­cu­ment zodat de opdracht­ge­ver des­ge­wenst real time de aan­we­zig­heid kan bij­hou­den.

Nati­ve trai­ners

Trainingen zijn gericht op men­sen en daar­om zoe­ken we altijd de meest geschik­te trai­ner voor uw orga­ni­sa­tie. Ons team bestaat uit zijn erva­ren com­mu­ni­ca­tie­ve trai­ners met lief­de voor hun vak en oog voor de deel­ne­mers. Ze leven zich in in uw prak­tijk en pas­sen de trainingen altijd aan uw sec­tor, func­tie en niveau aan.

Cul­tuur

Naast de taal is de cul­tuur een belang­rijk aspect van onze taaltrajecten. Met wie com­mu­ni­ce­ren de deel­ne­mers, wat is haar of zijn cul­tu­re­le ach­ter­grond en hoe werkt ieder­een het best samen?

Ook inte­res­sant

Nederlands op de werkvloer
Zake­lijk Engels
Zake­lijk Duits