Voor­tra­ject

In een uit­ge­breid voor­tra­ject kop­pe­len we de doe­len van­uit de orga­ni­sa­tie aan de wen­sen en het niveau van de deel­ne­mers.

Hoe doen we dat?

Voor­af bren­gen we de situ­a­tie in kaart door een gesprek met de opdracht­ge­ver en even­tu­eel een lei­ding­ge­ven­de. De cen­tra­le vraag is het knel­punt op de werkvloer. Wel­ke taal­in­ter­ven­tie is nodig om de mede­wer­kers hun func­tie (nog) beter uit te laten voe­ren?

Zo bespre­ken we onder meer de rede­nen en doe­len van de trai­ning:

  • Voor wie?
  • Wel­ke func­tie?
  • Waar­om?
  • Hoe?

Per­soon­lij­ke inta­ke

Bij zowel de cur­sus Nederlands op de werkvloer, cur­sus zake­lijk Engels en cur­sus zake­lijk Duits, vindt er met de deel­ne­mers per­soon­lijk inta­ke­ge­sprek met een trai­ner plaats. Op basis van dit gesprek wor­den onder meer het hui­di­ge taalniveau en de indi­vi­du­e­le leer­wen­sen vast­ge­steld. De lei­ding­ge­ven­den van de deel­ne­mers kun­nen een  online for­mu­lier invul­len om aan­vul­len­de doe­len en leer­wen­sen aan te geven.

Heb je inte­res­se in een taal­trai­ning zake­lijk Engels of Duits, dan kun je voor­af­gaan­de aan het per­soon­lij­ke inta­ke­ge­sprek alvast een online toets (Engels of Duits) maken.

Whi­te­pa­per check­list taaltrainingen NT2

Om je goed voor te berei­den en de juis­te infor­ma­tie te ver­za­me­len, kan de whi­te­pa­per check­list Uit­gangs­si­tu­a­tie, Orga­ni­sa­tie en Admi­ni­stra­tie je ver­der hel­pen.

Werkvloerscan

We komen langs voor een werkvloerscan om een goed beeld te krij­gen van de inter­ne orga­ni­sa­tie. Wel­ke taal­con­tac­ten heb­ben de mede­wer­kers en welk niveau past bij wel­ke func­tie? Uit­gangs­punt is via ver­schil­len­de afde­lin­gen en mede­wer­kers inzicht te ver­krij­gen in de bedrijfs­pro­ces­sen, de taal­con­tact­mo­men­ten en om even­tu­e­le knel­pun­ten boven tafel te krij­gen.

Ook inte­res­sant

Onli­ne toets Engels

Online toets Duits

Nederlands op de werkvloer