Werkvloerscan

Lexi­con Trainingen vindt het belang­rijk een goed beeld te krij­gen van de inter­ne orga­ni­sa­tie. Hier­voor zet­ten we de werkvloerscan in zodat de trainingen nog beter aan­slui­ten bij de prak­tijk van de deel­ne­mers.

Tij­dens deze scan spre­ken we met ver­schil­len­de per­so­nen bin­nen het bedrijf. Denk hier­bij aan een HR mede­wer­ker en een lijn­ma­na­ger. Uit­gangs­punt is via ver­schil­len­de afde­lin­gen en mede­wer­kers inzicht te ver­krij­gen in de bedrijfs­pro­ces­sen, de taal­con­tact­mo­men­ten en om even­tu­e­le knel­pun­ten boven tafel te krij­gen. Daar­naast lopen we graag een rond­je in het bedrijf om te zien hoe de com­mu­ni­ca­tie en de pro­ces­sen ver­lo­pen.

In de scan komen zaken naar voren zoals:

  • Wie heeft de trai­ning nodig voor zijn of haar func­tie? Waar­om?
  • Wie loopt tegen zaken aan door onvol­doen­de beheer­sing van het Nederlands, Engels of Duits bin­nen zijn team?
  • Wel­ke taal­con­tac­ten zijn er op de werkvloer?

Het resul­taat van de scan is inzicht in de pro­ces­sen en knel­pun­ten op de werk- en pro­duc­tie­vloer. Hier­door kun­nen wij onze trainingen, zoals de cur­sus Nederlands op de werkvloer nog beter laten aan­slui­ten bij de prak­tijk van uw bedrijf.

Ook inte­res­sant

Nederlands op de werkvloer
Ken­nis­ses­sie Lei­ding­ge­ven & werkvloer