Suc­ces­vol com­mu­ni­ce­ren op de inter­cul­tu­re­le werkvloer

Haal meer uit de com­mu­ni­ca­tie met anders­ta­li­ge mede­wer­kers

Com­mu­ni­ce­ren met bui­ten­land­se werk­ne­mers met wei­nig ken­nis van het Nederlands kan soms behoor­lijk inge­wik­keld zijn.

Online ken­nis­ses­sie

Naast de maat­werk taal­trai­ning Nederlands op de werkvloer en de werkvloerscan biedt Lexi­con Trainingen een ken­nis­ses­sie voor lei­ding­ge­ven­den bin­nen een mul­ti­cul­tu­re­le werk­om­ge­ving.

Tij­dens de ses­sie bespre­ken we met super­vi­sors, team­lei­ders of  lijn­ma­na­gers wat de mede­wer­kers tij­dens de trai­ning Nederlands op de werkvloer leren. Bij­voor­beeld wat CEFR niveau-indi­ca­tie (A0 – A1) bete­kent maar hoe zij de anders­ta­li­ge mede­wer­kers hel­de­re instruc­ties kun­nen geven. Het doel is dat zij door deze work­shop de com­mu­ni­ca­tie op de meer­ta­li­ge werkvloer effec­tie­ver en suc­ces­vol kun­nen laten ver­lo­pen.

Daar­naast krij­gen zij tools aan­ge­reikt om het Nederlands als voer­taal goed in te zet­ten op de afde­ling. Het resul­taat is meer begrip en min­der misverstanden!

Uit de prak­tijk

Een anders­ta­li­ge werk­ne­mer zegt ‘ja’ maar doet niet wat er gevraagd wordt. Dit kan komen door­dat hij geen nee tegen een lei­ding­ge­ven­de durft te zeg­gen. Dit is cul­tuur gere­la­teerd. Hij moet leren dat werk­ne­mers bij Neder­land­se bedrij­ven wel bij lei­ding­ge­ven­de kun­nen aan­ge­ven dat ze iets niet kun­nen of niet begrij­pen.

Een lei­ding­ge­ven­de geeft instruc­tie met drie ver­schil­len­de bood­schap­pen. “Van­daag ga jij eerst ….., daar­na doe je … en ten slot­te moet je …..”. De niet-Neder­lands­spre­ken­de mede­wer­ker hoort een lan­ge zin en heeft geen idee wat er van hem wordt ver­wacht. Deze lei­ding­ge­ven­de moet leren dat hij min­der infor­ma­tie in een instruc­tie geeft. De mede­wer­ker moet aan­ge­ven wan­neer hij iets niet begrijpt.

Ook inte­res­sant

Nederlands op de werkvloer
Werkvloerscan