Alge­me­ne voor­waar­den 2024

Hel­de­re afspra­ken in de basis

Trai­nings­ruim­te en hulp­mid­de­len

De opdracht­ge­ver zorgt voor een geschik­te trai­nings­ruim­te met een flip-over of whi­te­board. De opdracht­ge­ver zorgt op ver­zoek van de trai­ner voor aan­vul­len­de hulp­mid­de­len, zoals tv, video­ap­pa­ra­tuur, bea­mer, inter­net etc. De kos­ten voor trai­nings­ruim­te en hulp­mid­de­len zijn voor reke­ning van de opdracht­ge­ver. Bij afstand­stra­jec­ten dient de opdracht­ge­ver te zor­gen voor goed wer­ken­de wifi, tablets, com­pu­ter / lap­top voor de deel­ne­mers en, indien op loca­tie, een rus­ti­ge ruim­te met een digi­board, video con­fe­ren­ce moge­lijk­heid.

Annu­le­rings­ter­mijn

Een ses­sie dient mini­maal twee werk­da­gen (48 uur) van tevo­ren tele­fo­nisch te wor­den gean­nu­leerd bij Lexi­con Trainingen (023–5310830). Wordt de ses­sie bin­nen 48 uur gean­nu­leerd, dan ver­valt de ses­sie. Aan het begin van een trai­ning wordt een eind­da­tum voor de trai­ning vast­ge­steld. Het recht om een, op tijd gean­nu­leer­de, ses­sie in te halen, is gel­dig tot 4 weken na de geplan­de eind­da­tum. Indien een trai­ning door de opdracht­ge­ver voor­tij­dig wordt beëin­digd, vindt geen res­ti­tu­tie plaats. Indien een trai­ning bin­nen twee weken voor aan­vang wordt gean­nu­leerd, wordt 100% van het totaal­be­drag in reke­ning gebracht.

Beta­lings­ter­mijn

Na ont­vangst van de gete­ken­de offer­te volgt de fac­tuur. Het bedrag dient bin­nen vier weken na ont­vangst van de fac­tuur te zijn over­ge­maakt op NL51INGB0006932371 t.n.v. Lexi­con Trainingen in Haar­lem. Bij het ver­strij­ken van de wet­te­lij­ke beta­lings­ter­mijn van 30 dagen na ont­vangst van de fac­tuur, is de wet­te­lij­ke ren­te ver­schul­digd. Dit ren­te­per­cen­ta­ge vari­eert.

Ver­blijf­kos­ten

Ver­blijf­kos­ten voor trai­ner en deel­ne­mer zijn voor reke­ning van de opdracht­ge­ver.

Reis­kos­ten

Voor reis­kos­ten voor de trai­ner bere­kent Lexi­con Trainingen € 0,35 per kilo­me­ter. De reis­tijd wordt alleen bere­kend als daar met de opdracht­ge­ver afzon­der­lij­ke afspra­ken over zijn gemaakt.

Toe­slag bij trainingen vóór 08.00 uur of na 17.00 uur

Bij trainingen die voor 08.00 uur of na 17.00 uur plaats­vin­den, geldt een sup­ple­ment van € 17,50 per uur.

Gel­dig­heids­duur offer­te

Een offer­te blijft gel­dig tot een maand na dag­te­ke­ning.

BTW

Onze prij­zen zijn exclu­sief 21% BTW.

Eisen van de gedrags­co­de voor leden van de NRTO

Eisen van de gedrags­co­de voor leden van de NRTO | NRTO

Alge­me­ne voor­waar­den NRTO

Alge­me­ne voor­waar­den NRTO

Tarie­ven

Per 1 janu­a­ri van ieder vol­gend kalen­der­jaar zul­len de tarie­ven wor­den ver­hoogd met het gemid­deld CBS index­cij­fer van het voor­gaan­de jaar.