Klach­ten­re­ge­ling

Altijd een luis­te­rend oor

Indien u niet tevre­den over onze dienst­ver­le­ning bent of heeft u een klacht heeft, kunt u het vol­gen­de doen:

U kunt ons berei­ken op 023–5310830. Wij geven u ant­woord op uw vra­gen en den­ken graag mee bij het vin­den van oplos­sin­gen.

Wilt u een klacht offi­ci­eel indie­nen? Dat kunt u op 2 manie­ren doen:

1. U stuurt een mail naar taal@lexicon.nl
2. Of u stuurt een brief naar:

Lexi­con Trainingen
T.a.v. de direc­tie
Koe­pel­plein 1E /unit 349
2031 WL Haar­lem

Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra wij de klacht heb­ben ont­van­gen, krijgt u bin­nen twee weken een schrif­te­lij­ke beves­ti­ging. De direc­tie is ver­ant­woor­de­lijk voor het afhan­de­len van de klacht. U ont­vangt zo snel moge­lijk (in elk geval bin­nen 2 weken) een inhou­de­lij­ke reac­tie van onze direc­teur Caro­li­ne van Bler­kom. Als er meer tijd nodig is om uw klacht te onder­zoe­ken, laten wij u dat weten. Wij zul­len u dan ook een indi­ca­tie geven wan­neer wij ver­wach­ten uit­sluit­sel te kun­nen geven. Natuur­lijk behan­de­len wij uw klacht altijd ver­trou­we­lijk. Een klacht zal door ons 2 jaar wor­den bewaard.

Bent u het niet eens met onze beslis­sing?

Dan kunt u in beroep gaan. U kunt ons dat schrif­te­lijk laten weten. Wij stu­ren uw beroeps­schrift door naar een onaf­han­ke­lij­ke der­de. Dit is de Geschil­len­com­mis­sie Con­su­men­ten­za­ken in Den Haag. Lexi­con Trainingen is hier via NRTO bij aan­ge­slo­ten. Als u door hen in het gelijk wordt gesteld, vol­gen wij deze beslis­sing. We zor­gen er dan voor dat uw klacht als­nog wordt afge­han­deld.