Kor­te online
trainingen

Flexi­bel en snel resul­taat

Waar­om Lexi­con?
  • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
  • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
  • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
  • Op loca­tie, online & hybri­de
  • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

In deze kor­te online trai­ning Zake­lijk e‑mailen ga je direct aan de slag met inko­men­de en uit­gaan­de e‑mails, ver­be­te­ren van de Engel­se woor­den­schat en het in prak­tijk bren­gen van prak­ti­sche voor­beeld­zin­nen.

In deze kor­te online trai­ning ga je direct aan de slag met inko­men­de en uit­gaan­de tele­foon­ge­sprek­ken, ver­be­te­ren van je woor­den­schat en het in prak­tijk bren­gen van prak­ti­sche voor­beeld­zin­nen.

In deze kor­te online trai­ning leer je over ver­schil­len­de situ­a­ties die zich tij­dens een bij­een­komst kun­nen voor­doen en hoe je daar op kunt rea­ge­ren.