Kor­te online
trainingen

Flexi­bel en snel resul­taat

Waar­om Lexi­con?
  • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
  • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
  • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
  • Op loca­tie, online & hybri­de
  • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Het schrij­ven van een zake­lijk e‑mail is niet altijd mak­ke­lijk. Leer snel en bon­dig een mail opstel­len in cor­rect Nederlands via deze kor­te online trai­ning.

Een objec­tief ver­slag schrij­ven is niet altijd een­vou­dig. In deze kor­te online trai­ning leer je hoe je een ver­slag schrijft in hel­der Nederlands.

In deze kor­te online trai­ning Zake­lijk e‑mailen ga je direct aan de slag met inko­men­de en uit­gaan­de e‑mails, ver­be­te­ren van de Engel­se woor­den­schat en het in prak­tijk bren­gen van prak­ti­sche voor­beeld­zin­nen.

In deze kor­te online trai­ning ga je direct aan de slag met inko­men­de en uit­gaan­de tele­foon­ge­sprek­ken, ver­be­te­ren van je woor­den­schat en het in prak­tijk bren­gen van prak­ti­sche voor­beeld­zin­nen.

In deze kor­te online trai­ning leer je over ver­schil­len­de situ­a­ties die zich tij­dens een bij­een­komst kun­nen voor­doen en hoe je daar op kunt rea­ge­ren.

Deze kor­te online trai­ning richt zich op het gedeel­te bin­nen Human Resour­ce wat zich bezig­houdt met recruit­ment.

In deze kor­te online trai­ning ga je direct aan de slag met de zake­lij­ke woor­den­schat, het voe­ren van inko­men­de tele­foon­ge­sprek­ken en het cor­rect afhan­de­len van de gesprek­ken.