Online trai­ning Engels

Busi­ness Mee­tings in het Engels

Beter com­mu­ni­ce­ren tij­dens Engel­se mee­tings

  • 3 trai­nings­ses­sies
  • 1 e‑learning modu­le

In deze kor­te online trai­ning leer je over ver­schil­len­de situ­a­ties die zich tij­dens een bij­een­komst kun­nen voor­doen en hoe je daar in pro­fes­si­o­neel Engels op kunt rea­ge­ren. Belang­rij­ke fasen van een bij­een­komst zoals onder­han­de­len, pun­ten afslui­ten en om ver­dui­de­lij­king vra­gen komen aan bod.

Bij de trai­ning maak je gebruik van de e‑learning modu­le Busi­ness Mee­tings in English en is er ruim­te voor eigen inbreng zodat je je eigen voor­beel­den uit de prak­tijk kunt bespre­ken.

Onder­wer­pen tij­dens de trai­ning en e‑learning modu­le:

  • Veel­ge­bruik­te zin­nen, ter­men en uit­druk­kin­gen tij­dens zake­lij­ke bij­een­kom­sten
  • Nut­ti­ge woor­den­schat tij­dens een (online) mee­ting.

Doel­groep

Deze kor­te online trai­ning is bestemd voor elke mede­wer­ker die op een pro­fes­si­o­ne­le manier wil com­mu­ni­ce­ren in inter­na­ti­o­na­le ver­ga­de­rin­gen en gesprek­ken.

Je bent bij­voor­beeld werk­zaam in een func­tie van Ver­koop bin­nen­dienst, juni­or account­ma­na­ge­ment, juni­or recruit­ment.

Om suc­ces­vol aan deze trai­ning deel te nemen is een ken­nis van de taal op Euro­pees niveau B1 ver­eist.