Online trai­ning Nederlands

E‑mailen in het Nederlands

Hel­de­re en fout­lo­ze e‑mails stu­ren

  • 4 trai­nings­ses­sies
  • 6 e‑learning modu­le

Het schrij­ven van een zake­lijk e‑mail is niet altijd mak­ke­lijk. Leer snel en bon­dig een mail opstel­len in cor­rect Nederlands via deze kor­te online trai­ning Zake­lijk E‑mailen in het Nederlands.

Bin­nen enke­le trai­nings­ses­sies ben je op de hoog­te van alle do’s & dont’s bin­nen het zake­lij­ke e‑mailverkeer. Je maakt gebruik van diver­se e‑learning modu­les Zake­lijk E‑mailen in het Nederlands en er is ruim­te voor eigen inbreng zodat je je eigen voor­beel­den uit de prak­tijk kunt bespre­ken.

Onder­wer­pen tij­dens de trai­ning en e‑learning modu­les:

  • Opbouw e‑mail
  • Struc­tuur e‑mail
  • Soor­ten e‑mail
  • Werk­woord­spel­ling
  • Veel­voor­ko­men­de spel­lings­fou­ten

Doel­groep

De kor­te online trai­ning Zake­lijk e‑mailen in het Nederlands is bedoeld voor elke mede­wer­ker die op een juis­te manier de Neder­land­se taal in zake­lij­ke e‑mails wil gebrui­ken.

Je bent bij­voor­beeld werk­zaam in een func­tie van Klan­ten­ser­vi­ce, Recep­tie, Admi­ni­stra­tie, Ver­koop bin­nen­dienst, juni­or account­ma­na­ge­ment.

Ook inte­res­sant

Cur­sus Nederlands op de werkvloer
Objec­tief schrij­ven