Online trai­ning Engels

HR gesprek­ken in het Engels

HR Recruit­ment in het Engels

  • 4 trai­nings­ses­sies
  • 4 e‑learning modu­les

Deze kor­te online trai­ning richt zich op het gedeel­te bin­nen Human Resour­ce wat zich bezig­houdt met recruit­ment. Niet alleen het schrij­ven van vaca­tu­res, maar ook het schrij­ven van afwij­zings- en uit­no­di­ging­se-mails komt aan bod. Ver­vol­gens leer je onder ande­re wel­ke vra­gen je aan de kan­di­daat kunt stel­len tij­dens een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. Ook bevat de kor­te online trai­ning onder­de­len op het gebied van gram­ma­ti­ca, woor­den­schat en han­di­ge zin­nen die bij het betref­fen­de onder­deel pas­sen.

Bij de trai­ning maak je gebruik van diver­se e‑learning modu­les Recruit­ment en is er ruim­te voor eigen inbreng zodat je je eigen voor­beel­den uit de prak­tijk kunt bespre­ken.

Onder­wer­pen tij­dens de trai­ning en e‑learning modu­les:

  • Recruit­ment (8 steps of Recruit­ment)
  • Wri­ting Job Adver­ti­se­ments (Check­list, Do’s and Dont’s)
  • Rejec­ti­on and Invita­ti­on emails
  • Job Inter­views (Ques­ti­ons to ask)

Doel­groep

Deze kor­te online trai­ning is bedoeld voor HR-mede­wer­kers die zich regel­ma­tig bezig­hou­den met Recruit­ment.

Om suc­ces­vol aan deze trai­ning deel te nemen is een ken­nis van de taal op Euro­pees niveau B1 ver­eist.