Online trai­ning Nederlands

Objec­tief schrij­ven

Objec­tie­ve tek­sten schrij­ven

  • 3 trai­nings­ses­sies
  • 1 e‑learning modu­le

Een objec­tief ver­slag schrij­ven is niet altijd een­vou­dig. In deze kor­te online trai­ning leer je hoe je een ver­slag schrijft in hel­der Nederlands. Vra­gen als “wat zie ik, wat is mijn bood­schap en voor wie schrijf ik?” zijn het uit­gangs­punt van een goe­de rap­por­ta­ge.

Ook leer je het ver­schil tus­sen menin­gen en fei­ten en beste­den we aan­dacht aan wat objec­ti­vi­teit is en wat je kunt doen om objec­tief te schrij­ven. Het schrij­ven zelf komt aan de orde maar ook hoe je zin­nen zo dui­de­lijk moge­lijk kan for­mu­le­ren. Daar­naast komt werk­woord­spel­ling en de meest voor­ko­men­de spel­lings­fou­ten aan bod.

Bin­nen enke­le trai­nings­ses­sies ben je op de hoog­te van alle do’s & dont’s bin­nen objec­tief rap­por­te­ren. Je maakt gebruik van de e‑learning Objec­tief schrij­ven bin­nen de kinderopvang en er is ruim­te voor eigen inbreng zodat je je eigen voor­beel­den uit de prak­tijk kunt bespre­ken.

Onder­wer­pen tij­dens de trai­ning en e‑learning modu­le:

  • Juis­te bood­schap op objec­tie­ve wij­ze
  • Objec­tief schrij­ven
  • Mening of feit
  • Spel­ling

Doel­groep

De kor­te online trai­ning Objec­tief schrij­ven is bedoeld voor mede­wer­kers bin­nen de kinderopvang die gesprek­ken of obser­va­ties moet ver­slag­leg­gen.

Ook inte­res­sant

Cur­sus Nederlands op de werkvloer
E‑mailen in het Nederlands