Online trai­ning Duits

Tele­fo­ne­ren in het Duits

Met meer ver­trou­wen in het Duits tele­fo­ne­ren?

  • 3 trai­nings­ses­sies
  • 1 e‑learning modu­le

Moei­te om zake­lij­ke (telefoon)gesprekken in het Duits te voe­ren en zaken­re­la­ties goed te ver­staan? In deze kor­te online trai­ning ga je direct aan de slag met de zake­lij­ke woor­den­schat, het voe­ren van inko­men­de tele­foon­ge­sprek­ken en het cor­rect afhan­de­len van de gesprek­ken.

Bij de trai­ning maak je gebruik van de e‑learning modu­le Anru­fen auf Deutsch en is er ruim­te voor eigen inbreng zodat je je eigen voor­beel­den uit de prak­tijk kunt bespre­ken.

Onder­wer­pen tij­dens de trai­ning en e‑learning modu­le:

  • Nut­ti­ge zake­lij­ke for­mu­le­rin­gen
  • Tele­foon aan­ne­men, door­ver­bin­den en afslui­ten
  • Gesprek voe­ren
  • Alfa­bet en getal­len
  • Zake­lijk woor­den­schat

Doel­groep

Deze kor­te online trai­ning Tele­fo­ne­ren in het Duits is bestemd voor elke mede­wer­ker die op een pro­fes­si­o­ne­le manier de Duit­se taal in zake­lij­ke tele­foon­ge­sprek­ken wil gebrui­ken.

Je bent bij­voor­beeld werk­zaam in een func­tie van Klan­ten­ser­vi­ce, Recep­tie, Admi­ni­stra­tie, Ver­koop bin­nen­dienst, juni­or account­ma­na­ge­ment.

Om suc­ces­vol aan deze trai­ning deel te nemen is een ken­nis van de taal op Euro­pees niveau B1 ver­eist.

Ook inte­res­sant

Cur­sus Zake­lijk Duits