Inves­te­ren in taal­vaar­dig­heid van mede­wer­kers loont

In ons vori­ge blog gin­gen we in op de vele voor­de­len voor werk­ge­vers die inves­te­ren in taaltrainingen voor hun mede­wer­kers. Zeker als ze daar­bij ook nog eens gebruik maken van één van de vele sub­si­die­re­ge­lin­gen van de diver­se bran­che­or­ga­ni­sa­ties en de Rijks­over­heid. Mis­schien kun je er van één gebruik maken. Lexi­con zet er enke­le voor je op een rij.

Lexicon zakelijke taaltrainingen

Sub­si­die taaltrainingen Nederlands in de schoonmaak­branche

Is je onder­ne­ming actief in de schoon­maak- en gla­zen­was­sers­bran­che en draag je een RAS-pre­mie af? Dan kun je een bij­dra­ge (€ 3.500,- per deel­ne­mer per tra­ject) in de oplei­dings­kos­ten ont­van­gen voor werk­ne­mers die een taal- of een schrijf­tra­ject (voor direct lei­ding­ge­ven­den) Nederlands wil­len vol­gen, zoals bij­voor­beeld:

Nederlands op de werkvloer
Dut­ch for expats

Komen er meer­de­re mede­wer­kers in aan­mer­king? Moge­lijk wor­den dan zelfs de tota­le oplei­dings­kos­ten ver­goed. Heel inte­res­sant voor werk­ge­vers..

Sub­si­die taaltrainingen Nederlands voor trans­port & logis­tiek

Voor mede­wer­kers in deze bran­che is er een per­soon­lijk oplei­dings­bud­get beschik­baar van het Sec­tor­in­sti­tuut Trans­port en Logis­tiek van maxi­maal € 3.000,- per per­soon. Daar­mee kun­nen zij onder meer een taal­trai­ning Nederlands, Engels of Duits vol­gen. Doe er als werk­ge­ver ook je voor­deel mee..

Sub­si­die taaltrainingen Nederlands op de werk- en pro­duc­tie­vloer

Inves­teer slim in het ver­ho­gen van de Neder­land­se taal­vaar­dig­heid van je werk­ne­mers door gebruik te maken van de sub­si­die­re­ge­ling ‘Tel mee met Taal’. Deze sub­si­die loopt van 1 janu­a­ri 2023 tot en met 28 febru­a­ri 2023. Wees er op tijd bij.

Denk hier­bij aan een trai­ning als:

Nederlands op de werkvloer
Dut­ch for expats

De sub­si­die is maxi­maal € 125.000,- per aan­vraag en er is spra­ke van een eigen bij­dra­ge. ‘Tel mee met Taal’ ver­goedt 67% van de acti­vi­tei­ten. Het maxi­mum­be­drag per cur­sist is bij werk­ne­mers € 1.500,-.

Dit is slechts een greep uit de moge­lijk­he­den voor werk­ge­vers om slim te inves­te­ren in hun per­so­neel en daar­voor ook nog eens een finan­ci­ë­le tege­moet­ko­ming te krij­gen. Meer weten over boven­staan­de sub­si­dies of ande­re moge­lijk­he­den op dit gebied voor je onder­ne­ming? Neem contact met ons op.