Is er ein­de­lijk eens geld…

Een leven lang leren vs. 1,7 mil­jard aan oplei­dings­bud­get dat in 2021 onbe­nut bleef. We zijn dui­de­lijk nog niet waar we wil­len zijn. En toch staat Neder­land in de top 3 als het gaat om par­ti­ci­pa­tie in trai­ning en edu­ca­tie. Let wel, het gaat hier om een deel­na­me­per­cen­ta­ge van 26,6%, rela­tief mis­schien heel hoog, maar abso­luut kan dit toch veel beter?

Hoe blijf je bij?

De wereld ver­an­dert, hij draait zoals altijd, maar toch lij­ken tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen elkaar in rap tem­po op te vol­gen. Hoe blijf je bij en kun je mee­ko­men op de arbeids­markt? Daar­voor zet de over­heid zwaar in op een ‘een leven lang leren’-campagne. Net als werk­ge­vers die ieder jaar weer oplei­dings­bud­get vrij maken om hun werk­ne­mers de kans te geven zich te ontwikkelen.

Het geld is er..

Er is dus geld om te leren. Maar met een deel­na­me­per­cen­ta­ge van 26,6% wringt ergens de schoen. Mis­schien voe­len men­sen zelf niet de urgen­tie, is het oplei­dings­aan­bod niet pas­send voor hun ambi­ties of heb­ben ze zelf geen idee waar ze moe­ten begin­nen. Het vol­gen van een oplei­ding kan ook best een drem­pel zijn, want wat als je het niet haalt, wat als je het niet goed begrijpt? Voor die laat­ste groep legt een taal­trai­ning de basis voor meer begrip.

Begin klein, als je maar leert!

Want een oplei­ding moet je ver­der hel­pen in plaats van drem­pels opwer­pen. Maak het daar­om niet te groot. Het hoeft geen MBA of roc­ket sci­en­ce te zijn. Begin klein. Als je maar leert! Want door te leren kom je voor­uit én dat is het uit­ein­de­lij­ke doel van al die gro­te zak­ken geld. Boven­dien levert Inves­te­ren in je werk­ne­mers voor werk­ge­vers ook voor­de­len. Zo leidt per­soon­lij­ke groei tot bete­re resul­ta­ten én trou­we werk­ne­mers.

Laat daar­om het oplei­dings­bud­get van 2023 niet op de gro­te hoop belan­den! Bij ons kun dat bud­get nog tot Q1 2023 benut­ten. En laten we in ieder geval zor­gen dat het deel­na­me­per­cen­ta­ge stijgt, 30% eind 2022 moet toch wel haal­baar zijn?