Krap­te op arbeids­markt

Oh, die krap­te op de arbeids­markt… zo houd je je per­so­neel lan­ger vast!

Lexicon zakelijke taaltrainingen

Het valt in deze tijd niet mee om je per­so­neels­be­stand op peil te hou­den. Het is al niet een­vou­dig om de plek­ken van ver­trek­kers in te vul­len, en dan wordt er aan de blij­vers vaak ook nog door ande­re werk­ge­vers getrok­ken. Werk­ge­vers zul­len dus meer moe­ten bie­den om ieder­een bin­nen­boord te hou­den.

Pak de sub­si­die

Inves­teer daar­om nu slim in de taal­vaar­dig­heid van de werk­ne­mers via de sub­si­die­re­ge­ling “Tel mee met Taal”. De kos­ten van een Neder­land­se taal­trai­ning zijn laag omdat een groot deel (67%) wordt ver­goed. Denk bij­voor­beeld aan een trai­ning ‘Nederlands op de werkvloer’ of ‘Nederlands op de pro­duc­tie­vloer.’

Taal­trai­ning loont

Inves­te­ren in basis­vaar­dig­he­den op de werkvloer (zoals taal) heeft sowie­so veel voor­de­len, niet alleen voor werk­ge­vers maar zeker ook voor het anders­ta­li­ge per­so­neel en hun lei­ding­ge­ven­den. Orga­ni­sa­ties die geïn­ves­teerd heb­ben in een taal­trai­ning op de werkvloer mer­ken dat hun mede­wer­kers.

  • effi­ci­ën­ter en effec­tie­ver com­mu­ni­ce­ren;
  • min­der stress erva­ren en fou­ten maken;
  • zich meer betrok­ken voe­len bij de orga­ni­sa­tie;
  • meer begrip voor elkaar opbren­gen;
  • onder­ling min­der misverstanden onder­vin­den;
  • hun poten­ti­eel beter benut­ten;
  • zich min­der vaak ziek mel­den;
  • veel min­der snel van werk­ge­ver wis­se­len.

Dat is dus nog­al wat! Deze sub­si­die­re­ge­ling is daar­om een uit­ge­le­zen kans om juist nu te inves­te­ren in anders­ta­lig per­so­neel. Van­af 1 janu­a­ri tot en met 28 febru­a­ri 2023 is het weer moge­lijk om deze taal­sub­si­die aan te vra­gen. Maar het is ver­stan­dig om nu al het tra­ject op te star­ten, zodat je tij­dig je sub­si­die­aan­vraag kunt indie­nen.

Doe het samen met Lexi­con

Lexi­con Trainingen is van­af de start van deze sub­si­die Taal­part­ner van het Taal­ak­koord en weet als geen ander wat deze sub­si­die voor je orga­ni­sa­tie kan bete­ke­nen. Geza­men­lijk kun­nen we veri­fi­ë­ren wie er bin­nen je onder­ne­ming in aan­mer­king komt voor de rege­ling en hoe je dat gaat orga­ni­se­ren. Zo kun je samen met ons alvast de intakes doen. Dan ben je in janu­a­ri 2023 hele­maal klaar voor de sub­si­die­aan­vraag.

Check alle uit­ge­brei­de moge­lijk­he­den op taal­trai­nings­ge­bied die Lexi­con je kan bie­den. Zoals bij­voor­beeld een werkvloerscan of een uit­ge­brei­de onder­steu­ning tij­dens de uit­voe­ring van de taaltrajecten.

Bel ons op 023 – 5310 830 of vul het con­tact­for­mu­lier in.