Nederlands op de werkvloer

2,5 mil­joen men­sen in Neder­land zijn laag­ge­let­terd. Twee­der­de van deze groep bestaat uit gebo­ren en geto­gen Neder­lan­ders, een der­de uit immi­gran­ten. In totaal bete­kent het dat ruim 15% van alle men­sen moei­te heeft met sol­li­ci­te­ren, for­mu­lie­ren invul­len, voor­le­zen aan (klein)kinderen, rei­zen met het open­baar ver­voer, wer­ken met de com­pu­ter, het begrij­pen van belang­rij­ke infor­ma­tie van de over­heid of zorg­in­stel­lin­gen, en het begrij­pen van hun lei­ding­ge­ven­den en collega’s. Nederlands op de werkvloer, begrij­pen jul­lie elkaar echt?

Ieder­een is nodig in je bedrijf

Als werk­ge­ver heb je per­so­neel van alle oplei­dings­ni­veaus nodig om je bedrijf van A tot Z te laten func­ti­o­ne­ren. En daar­door heb je zelf ook te maken met gebrek­kig Nederlands op de werkvloer. Maar voor min­der ruis en effec­tie­ve pro­ces­sen is het nodig dat je alle­maal dezelf­de taal spreekt. Boven­dien is een bepaald taalniveau echt nodig om door te groei­en op de car­ri­è­re­lad­der. Beter taal­be­grip is niet alleen gun­stig voor de behoud van per­so­neel, maar ook voor de posi­tie van laag­ge­let­ter­den in Neder­land.

Ver­schil in taalniveau leidt tot onbe­grip

Lei­ding­ge­ven­den zijn zich er vaak niet bewust van dat het ver­schil in taalniveau zo’n gro­te invloed heeft op de bedrijfs­voe­ring. Als een lei­ding­ge­ven­de tegen Pjötr, met taalniveau A1, zegt: “Ga jij deze machi­ne instel­len en daar­na onder­zoe­ken hoe we meer pak­ket­jes de deur uit kun­nen doen”. Dan is het eni­ge wat Pjötr hoort “Ga”. En Pjötr denkt “ik zoek het wel uit”. Met als resul­taat dat er niets gebeurt omdat Pjötr het niet goed heeft begre­pen.

Schaam­te omdat ze het niet snap­pen en de afhan­ke­lijk­heid die hier­mee gepaard gaat, zorgt ervoor dat anders­ta­li­gen in het alge­meen niet laten mer­ken dat ze iets niet begrij­pen. En dat kost lei­ding­ge­ven­den heel veel tijd en ener­gie. Maar hoe zorg je dan dat je bin­nen een orga­ni­sa­tie wel dezelf­de taal spreekt?

Beter taal­be­grip, bete­re bedrijfs­voe­ring

Voor effi­ci­ën­te en effec­tie­ve bedrijfs­voe­ring is dezelf­de taal spre­ken én begrij­pen essen­ti­eel. En dat vraagt aan­dacht van zowel mede­wer­kers als lei­ding­ge­ven­den. Want een taal­trai­ning helpt Pjötr om het beno­dig­de Nederlands op de werkvloer in de vin­gers te krij­gen, lei­ding­ge­ven­den kun­nen hun com­mu­ni­ca­tie aan­pas­sen aan het taalniveau van een mede­wer­ker, waar­door de bood­schap beter aan­komt. Beter Nederlands op de werkvloer is de start van een bete­re toe­komst: voor mede­wer­kers én bedrij­ven.

Ga naar trai­ning Nederlands op de werkvloer