Sub­si­die Tel mee met taal 2023

Van 1 janu­a­ri tot en met 28 febru­a­ri 2023 is het weer moge­lijk om sub­si­die aan te vra­gen. Deze sub­si­die is inte­res­sant omdat een groot deel (67%) van de Neder­land­se taal­trai­ning wordt ver­goed.

Lexicon zakelijke taaltrainingen

Inves­te­ren in basis­vaar­dig­he­den op de werkvloer (zoals taal) heeft ver­schil­len­de voor­de­len, niet alleen voor de werk­ne­mer zelf, maar ook voor u als werk­ge­ver. Zo wor­den er min­der fou­ten gemaakt op de werkvloer en werk­stress én ziek­te­ver­zuim gaan omlaag. Ook krij­gen werk­ne­mers door­gaans meer zelf­ver­trou­wen en kun­nen zelf­stan­di­ger wer­ken.

Veel werk­ge­vers die geïn­ves­teerd heb­ben in een taal­trai­ning op de werkvloer mer­ken dat mede­wer­kers effi­ci­ën­ter en effec­tie­ver com­mu­ni­ce­ren en zich meer betrok­ken voe­len bij de orga­ni­sa­tie. Het spre­ken van dezelf­de taal leidt tot meer begrip, ver­bin­ding en min­der misverstanden. De sub­si­die is een uit­ge­le­zen kans om te inves­te­ren in anders­ta­lig per­so­neel.

Inves­teer slim in de Neder­land­se taal van uw werk­ne­mers met de sub­si­die “Tel mee met Taal”. Bij­voor­beeld met een trai­ning Nederlands op de werkvloer.

Lexi­con Trainingen is van­af de start van deze sub­si­die Taal­part­ner van het Taal­ak­koord en weet als geen ander wat deze sub­si­die voor uw orga­ni­sa­tie kan bete­ke­nen. Vraag naar de moge­lijk­he­den op 023–5310830 of vul hier het con­tact­for­mu­lier in.