Sub­si­die­re­ge­ling onder­steu­ning werk­ge­vers inzet sta­tus­hou­ders

Het minis­te­rie van Soci­a­le Zaken & Werk­ge­le­gen­heid heeft de sub­si­die­re­ge­ling ‘onder­steu­ning werk­ge­vers inzet sta­tus­hou­ders’ gepu­bli­ceerd. Deze sub­si­die­re­ge­ling biedt werk­ge­vers een finan­ci­ë­le tege­moet­ko­ming voor de extra bege­lei­ding van sta­tus­hou­ders op de werkvloer, gericht op het ver­klei­nen van de taal- en cul­tuur­ver­schil­len.

De inzet van sta­tus­hou­ders draagt bij aan het ver­min­de­ren van de krap­te op de arbeids­markt. Als sta­tus­hou­ders gaan wer­ken dan leren zij ook snel­ler de Neder­land­se taal en cul­tuur. Sta­tus­hou­ders wor­den zo snel­ler onder­deel van de Neder­land­se samen­le­ving. Deze sub­si­die­re­ge­ling geeft werk­ge­vers een impuls om sta­tus­hou­ders duur­zaam in te zet­ten in hun orga­ni­sa­tie. De sub­si­die­re­ge­ling is een aan­vul­ling op de bestaan­de (finan­ci­ë­le) onder­steu­ning die werk­ge­vers via de regi­o­na­le Werk­ge­vers­ser­vi­ce­pun­ten kun­nen krij­gen bij onder ande­re wer­ving en selec­tie, oplei­ding en bege­lei­ding van werk­zoe­ken­den (waar­on­der sta­tus­hou­ders).

Voor­waar­den

Om in aan­mer­king te komen voor de sub­si­die zijn er een paar voor­waar­den:

  • De werk­ge­ver maakt een acti­vi­tei­ten­plan. In het acti­vi­tei­ten­plan wordt aan­ge­ge­ven hoe de bege­lei­ding wordt geor­ga­ni­seerd, hoe de (organisatie-)cultuur wordt bij­ge­bracht en hoe de Neder­land­se taal en vak­taal op de werkvloer wordt geleerd;
  • De werk­ge­ver geeft aan voor wel­ke statushouder(s) deze sub­si­die wordt gebruikt;
  • De werk­ge­ver ver­klaart dat na de sub­si­die­ver­le­ning de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aan­ge­bo­den krijgt of krij­gen voor mini­maal 20 uur per week voor de duur van ten min­ste één jaar.

Aan­vraag in sep­tem­ber

Van 2 sep­tem­ber 2024 09:00 uur tot en met 30 sep­tem­ber 2024 23:59 uur kan de sub­si­die wor­den aan­ge­vraagd door werk­ge­vers via het Sub­si­die­por­taal van Uit­voe­ring Van Beleid (UVB).

De sub­si­die is voor maxi­maal vier sta­tus­hou­ders, voor een maxi­maal bedrag van € 24.000. Werk­ge­vers kun­nen voor de eer­ste sta­tus­hou­der € 8.000 aan­vra­gen, voor de twee­de sta­tus­hou­der € 6.000 euro en voor de der­de & vier­de sta­tus­hou­der elk € 5.000 euro.

De sub­si­die kan wor­den aan­ge­vraagd voor sta­tus­hou­ders die van­af 1 janu­a­ri 2024 in dienst zijn getre­den, of voor sta­tus­hou­ders die nog niet eer­der in dienst zijn geweest.

Hand­rei­king voor werk­ge­vers

Voor het maken van een acti­vi­tei­ten­plan voor sta­tus­hou­ders is er door het minis­te­rie van Soci­a­le Zaken & Werk­ge­le­gen­heid een hand­rei­king voor werk­ge­vers ont­wik­keld. Hier­in staan (alge­me­ne) tips & tricks over hoe werk­ge­vers de bege­lei­ding op de werkvloer effec­tief kun­nen vorm­ge­ven.

Pod­cast Lexi­con Talks! NS en sta­tus­hou­ders in hand­rei­king voor werk­ge­vers

In de hand­rei­king voor werk­ge­vers staat op sli­de 7 ook een link naar de Pod­cast Lexi­con Talks! NS en sta­tus­hou­ders

Meer weten?

Voor meer infor­ma­tie kunt u de gepu­bli­ceer­de rege­ling en toe­lich­ting raad­ple­gen. Ook op de pagi­na uitvoeringvanbeleidszw.nl is infor­ma­tie over het aan­vra­gen van de sub­si­die. Voor vra­gen kunt u ook terecht bij het werk­ge­vers­ser­vi­ce­punt in uw regio.

Medio augus­tus 2024 wordt een webi­nar gehou­den over de ‘Sub­si­die­re­ge­ling onder­steu­ning werk­ge­vers inzet sta­tus­hou­ders’ (SOWIS). Hier krijgt u een nade­re toe­lich­ting op de rege­ling en is er ook gele­gen­heid tot het stel­len van vra­gen.  U kunt zich bin­nen­kort via de web­si­te uitvoeringvanbeleidszw.nl aan­mel­den.

Ook inte­res­sant

Nederlands op de werkvloer voor anders­ta­li­ge mede­wer­kers

Trainingen – Via taal naar een baan