Inter­na­ti­o­na­li­se­ring 123inkt.nl vraagt om ver­de­re pro­fes­si­o­na­li­se­ring Engel­se taal

Het e‑commercebedrijf 123inkt.nl is begon­nen als een echt fami­lie­be­drijf. Ruim 30 jaar later en 600 collega’s ver­der is dit nog steeds merk­baar. Ook nu het bedrijf over ruim 4 mil­joen unie­ke klan­ten beschikt en online markt­lei­der is op het gebied van prin­ter­sup­plies. Inmid­dels kent 123inkt.nl vijf zus­ter­or­ga­ni­sa­ties, die elk spe­ci­a­list zijn op hun gebied. Ook in Euro­pa breidt 123inkt.nl steeds ver­der uit. Zo zijn er web­win­kels in Bel­gië, Ier­land, Polen, Zwe­den, Por­tu­gal, Span­je en Grie­ken­land.

Bij 123inkt.nl wer­ken veel men­sen met diver­se nati­o­na­li­tei­ten en cul­tu­re­le ach­ter­gron­den. Door de aan­zien­lij­ke groei van het per­so­neels­be­stand en de uit­brei­ding naar het bui­ten­land, is er ook steeds meer aan­dacht voor de taal en cul­tuur van de mede­wer­kers.

Elwin Pronk ziet deze ont­wik­ke­ling bin­nen 123inkt.nl al jaren. Als HR-mana­ger is Elwin onder meer ver­ant­woor­de­lijk voor Learning & Devel­op­ment. Samen met HR-col­le­ga Eve­li­ne van Elst faci­li­teert hij Engel­se trainingen voor mede­wer­kers. Daar­naast let­ten Elwin en Eve­li­ne erop dat de taaltrainingen goed aan­slui­ten op het niveau van de mede­wer­kers, zodat deze direct van waar­de zijn en zij zich kun­nen ontwikkelen op het gebied van taal.

Door de toe­ne­men­de inter­na­ti­o­na­li­se­ring van het bedrijf is zake­lijk Engels steeds belang­rij­ker gewor­den, voor­al bij inter­na­ti­o­na­le (online) ver­ga­de­rin­gen en e‑mailverkeer. Ook in het maga­zijn, waar men­sen van ver­schil­len­de nati­o­na­li­tei­ten wer­ken, is het spre­ken van een gemeen­schap­pe­lij­ke taal cru­ci­aal. Dit bevor­dert een effec­tie­ve, effi­ci­ën­te en vei­li­ge werk­om­ge­ving, waar­in mede­wer­kers ver­bon­den blij­ven en elkaar goed begrij­pen om als team de gestel­de doe­len te berei­ken.

De kern­waar­den ‘groei­en’, ‘ver­bin­den’ en ‘inno­ve­ren’ vor­men bij Lexi­con Trainingen al 30 jaar de rode draad in de bedrijfs­voe­ring. Mark Lee­naers: “In de afge­lo­pen jaren heb­ben we voor 123inkt.nl meer­de­re trainingen zake­lijk Engels ver­zorgd. In deze maat­werk­trai­nin­gen, die spe­ci­fiek zijn afge­stemd op de func­ties van de mede­wer­kers en het jar­gon van de orga­ni­sa­tie, ligt de nadruk op dage­lijk­se com­mu­ni­ca­tie met col­le­ga’s, klan­ten en leve­ran­ciers. Het helpt de mede­wer­kers om beter samen te wer­ken en met meer gemak en zelf­ver­trou­wen in het zake­lijk Engels te com­mu­ni­ce­ren.”

Pod­cast Lexi­con Talks!
Luis­ter je al naar de pod­cast Lexi­con Talks!? In mei 2024 waren Elwin Pronk, HR-mana­ger, en Robin Brun­del, assis­tent-mana­ger Logis­tiek, bij ons te gast. Bei­den delen hun erva­rin­gen en inzich­ten over de uit­da­gin­gen en kan­sen van het wer­ken in een meer­ta­li­ge en cul­tu­reel diver­se omge­ving.

Nieuws­gie­rig gewor­den naar de moge­lijk­he­den voor jouw orga­ni­sa­tie? Bekijk de trainingen Zake­lijk Engels of neem dan contact op via 023–5310830 of taal@lexicon.nl