Trai­ning Nederlands in de ver­pak­kings­in­du­strie voor Ambi Pack

Ambi Pack uit Hen­drik-Ido-Ambacht is sinds 1998 actief en inmid­dels uit­ge­groeid tot een veel­zij­dig bedrijf waar nu zo’n negen­tig men­sen wer­ken. Samen pro­du­ce­ren en ver­pak­ken ze ver­schil­len­de soor­ten voe­dings­sup­ple­men­ten, cos­me­ti­ca en medi­sche hulp­mid­de­len. Ambi Pack is onder­deel van de inter­na­ti­o­na­le Natur­aca­re group.

Ambi Pack wil­de haar mede­wer­kers de moge­lijk­heid bie­den om deel te nemen aan een taal­trai­ning Nederlands in de ver­pak­kings­in­du­strie. We heb­ben twee jaar ach­ter elkaar een taal­trai­ning gege­ven. Hier­door is een aan­tal collega’s gro­te spron­gen voor­uit gegaan. Een mooie groep mede­wer­kers, onder meer werk­zaam als ope­ra­tor, had­den het jaar ervoor al een taal­trai­ning gevolgd. Zij wil­den graag ook de vol­gen­de trai­ning van de leer­rou­te vol­gen. Daar­naast kon­den het twee­de jaar mede­wer­kers die al op een hoger taalniveau zaten bij de groep instro­men.

Son­ja Boschker, HR Mana­ger Ambi Pack: “Taal is heel belang­rijk voor een goe­de samen­wer­king op de werkvloer. Daar­om wil­den wij onze mede­wer­kers de gele­gen­heid bie­den zich hier­in ver­der te ontwikkelen. De deel­ne­mers heb­ben zich met behulp van trai­ner Inez vol enthou­si­as­me en ook ple­zier inge­zet met een merk­baar resul­taat.”

Bij Lexi­con Trainingen zijn de kern­waar­den ‘groei­en’, ‘ver­bin­den’ en ‘inno­ve­ren’ al 30 jaar de rode draad in de bedrijfs­voe­ring. Mark Lee­naers (Seni­or Trai­ning Busi­ness Mana­ger Lexi­con Trainingen): “Het is altijd mooi en goed om te zien als deel­ne­mers na een trai­ning nog steeds gemo­ti­veerd zijn en een vol­gen­de stap wil­len zet­ten om hun com­mu­ni­ca­tie in de Neder­land­se taal nog ver­der te wil­len ver­be­te­ren”.

Nieuws­gie­rig gewor­den naar de moge­lijk­he­den voor jouw orga­ni­sa­tie? Bekijk de trainingen Nederlands op de werkvloer of neem dan contact op via 023–5310830 of taal@lexicon.nl