Taal­trai­ning Nederlands in de tech­niek voor Eneco

Bij Eneco Home Ser­vi­ces wer­ken men­sen met ver­schil­len­de nati­o­na­li­tei­ten en cul­tu­re­le ach­ter­gron­den. Eneco wil­de een groep mede­wer­kers de moge­lijk­heid bie­den om deel te nemen aan een in-com­pa­ny taal­trai­ning Nederlands op de werkvloer, zodat zij met meer ver­trou­wen hun vak kun­nen uit­oe­fe­nen en klan­ten van dienst kun­nen zijn. In hun func­tie als instal­la­tie- of ser­vi­ce & onder­houds­mon­teur komen deze mede­wer­kers dage­lijks bij klan­ten thuis.

Leo­nie Dek­ker, Learning Spe­ci­a­list Asset Academy: “Als mon­teur Home Ser­vi­ces heb je meer nodig dan alleen jouw vak­ken­nis. Klant­ge­richt wer­ken en het geven van een uit­ste­ken­de ser­vi­ce zijn ook hele belang­rij­ke vaar­dig­he­den. Dit kan een mon­teur alleen leve­ren als hij in staat is om een goed gesprek, met vol­doen­de zeker­heid met een klant te voe­ren. Een goe­de basis voor het gebruik van de Neder­land­se taal op het werk is daar­om voor ons cru­ci­aal.”

Mar­tin Daal­man, Erik de Vos, Henk van Driel, Team­lei­ders Home Ser­vi­ces: “In de dage­lijk­se werk­zaam­he­den komen onze mede­wer­kers veel in contact met klan­ten maar ook met collega’s. Gesprek­ken op de werkvloer met collega’s, zoals het stel­len van hulp- of ver­dui­de­lij­king vra­gen, maar ook een praat­je bij bin­nen­komst over het week­end of de vakan­tie of het kun­nen maken van grap­jes is belang­rijk voor de samen­wer­king en onder­lin­ge werk­sfeer. Daar­om von­den wij het belang­rijk dat ook dit in deze taal­trai­ning zou terug­ko­men.”
“De door­loop­tijd van deze in-com­pa­ny trai­ning was 20 con­tact­mo­men­ten. Vol­le­di­ge com­mit­ment en betrok­ken­heid van zowel de deel­ne­mers als de team­ma­na­ger is dan juist belang­rijk. Als mede­wer­kers aan­ge­ven zich ver­der te wil­len ontwikkelen, kun­nen we als orga­ni­sa­tie daar alleen maar blij mee zijn en faci­li­te­ren dit graag.”
“Deze mon­teurs wil­den zelf graag hun Nederlands ver­be­te­ren, ondanks dat zij dit wel span­nend von­den. Het contact met de trai­ner en elkaar als groep werd als zeer pret­tig erva­ren. De deel­ne­mers waren gemo­ti­veerd en heb­ben actief bij­ge­dra­gen aan de inhoud door zelf voor­beel­den uit het werk aan te dra­gen waar­mee zij met de trai­ner kon­den oefe­nen. Twee deel­ne­mers heb­ben zelfs gedu­ren­de de trai­ning een pod­cast inge­spro­ken voor ande­re col­le­ga-mon­teurs en waren daar terecht trots op.”

Bij Lexi­con Trainingen zijn de kern­waar­den ‘groei­en’, ‘ver­bin­den’ en ‘inno­ve­ren’ al 30 jaar de rode draad in de bedrijfs­voe­ring. Mark Lee­naers (Seni­or Trai­ning Busi­ness Mana­ger Lexi­con Trainingen): “Van­af het eer­ste over­leg in Schie­dam werd al snel dui­de­lijk dat er bre­de steun en betrok­ken­heid was van zowel de deel­ne­mers, de direct lei­ding­ge­ven­den als de afde­ling L&D. Door met elkaar uit­ge­breid te bespre­ken het waar­om en wat te trai­nen, heb­ben we een maat­werk­trai­ning kun­nen samen­stel­len. Hier­bij lag de focus op les­ma­te­ri­aal over taal voor instal­la­ties, rele­van­te voor­beel­den en vak­jar­gon van de werkvloer, even­als prak­ti­sche oefe­nin­gen ont­wik­keld met behulp van Chat­G­PT. Een taal­trai­ning Nederlands in de tech­niek die de mon­teurs van Eneco Home Ser­vi­ces ver­der helpt bij de klant­ge­sprek­ken die zij dage­lijks heb­ben.”

Nieuws­gie­rig gewor­den naar de moge­lijk­he­den voor jouw orga­ni­sa­tie? Bekijk de trainingen Nederlands op de werkvloer en Via taal naar een baan – Taal en Tech­niek of neem dan contact op via 023–5310830 of taal@lexicon.nl