Via Taal naar baan

De taal is voor Oek­ra­ïen­se vluch­te­lin­gen een strui­kel­blok bij het vin­den van een job, blijkt uit een arti­kel van 14 juli in het Noord Hol­lands Dag­blad. Oek­ra­ï­ners wil­len graag iets terug­doen voor Neder­land, maar van­we­ge de taal­bar­ri­è­re is dit las­tig. ZKIJ Werkt Door en Lexi­con Trainingen uit Haar­lem zijn een pilot gestart die op deze belem­me­ring inspeelt. Mid­dels een 4 weken inten­sie­ve trai­ning ver­ho­gen deze men­sen de Neder­land­se of Engel­se taal naar een vol­gend taalniveau.

Het pro­ject ‘Via Taal naar een baan’ is een ini­ti­a­tief van Lexi­con Trainingen en ZKIJ Werkt Door. Het zou de oplos­sing kun­nen zijn van twee din­gen. Name­lijk de Oek­ra­ï­ners die geen baan kun­nen krij­gen door de taal én de krap­te op de arbeids­markt. Twee vlie­gen in één klap dus. Het pro­ject bestaat uit een 4 weken trai­ning. Hier­in krij­gen Oek­ra­ï­ners de kans om de basis van de Neder­land­se of Engel­se taal te leren. In deze vier inten­sie­ve weken krij­gen de deel­ne­mers maar liefst 40 uur les en even­veel zelf­stu­die waar­door ze de basis ste­vig onder de knie kun­nen krij­gen. De trai­ning vindt plaats in de maan­den juni, juli en augus­tus. Aan het ein­de heb­ben de Oek­ra­ï­ners een A1 tot A2 niveau op zak waar­mee ze direct aan de slag kun­nen op de werkvloer.

Een­maal op de werkvloer ver­zorgt Lexi­con Trainingen taal- en cul­tuur­on­der­steu­ning via Nederlands op de werkvloer krij­gen zodat de taal geborgd wordt bin­nen de werk­om­ge­ving.

Samen­wer­king part­ners

De pilot is deze week gestart met negen, hoog­op­ge­lei­de men­sen uit Oek­ra­ï­ne. Hier­bij aan­ge­slo­ten zijn Lexi­con Trainingen en ZKIJ Werkt Door. Na het beha­len van het basis taalniveau wor­den de Oek­ra­ï­ners mid­dels loop­baan­coa­ches gehol­pen met het in beeld bren­gen van hun skills. Ook leren ze een CV op te maken. Van­uit ZKIJ en haar part­ners is voor de pilot de samen­wer­king gevon­den met Loop­baan­coa­ches en uit­zend­bu­reau PDZ. Ver­vol­gens doen part­ners WSP en PDZ de mat­ching naar het meest pas­sen­de werk. Het plan is om dit suc­ces door te zet­ten en in sep­tem­ber een nieu­we groep te star­ten.

Over ZKIJ Werkt Door

ZKIJ Werkt Door is een Regi­o­naal Mobi­li­teits­team uit de regio Zuid-Ken­ne­mer­land en IJmond. Orga­ni­sa­ties wer­ken op de arbeids­markt actief samen. Hier­mee wil­len zij extra onder­steu­ning bie­den aan men­sen die dit nodig heb­ben om werk te vin­den of te behou­den. Dit doen zij onder ande­re door mid­del van om- en bij­scho­ling, kij­ken naar kans­rij­ke beroe­pen of hulp bij sol­li­ci­ta­tie. Ook hel­pen zij werk­ge­vers te kij­ken naar kan­sen voor (nieuw) per­so­neel.

Over Lexi­con Trainingen

Lexi­con Trainingen ver­zorgt meer dan 28 jaar trainingen Nederlands voor anders­ta­li­gen aan bedrij­ven en orga­ni­sa­ties in Neder­land. Via de taal inte­gre­ren men­sen beter en vin­den ze snel­ler hun plek bin­nen Neder­lands­ta­li­ge orga­ni­sa­ties. Naast de taal is cul­tuur een belang­rijk onder­deel van dit pro­ces. Lexi­con Trainingen is een gespreks­part­ner voor werk­ge­vers en geeft naast trainingen ook advies en coa­ching over het samen­wer­ken in mul­ti­cul­tu­re­le teams.

Voor meer infor­ma­tie kunt u contact opne­men met (Caro­li­ne van Bler­kom) via (023–5310830 of cvb@lexicon.nl)