Zake­lijk Nederlands voor nieuw­ko­mers NS-kick­start­­ba­­nen

Vluch­te­lin­gen met een ver­blijfsta­tus vor­men een spe­ci­a­le doel­groep voor NS. Ze sti­mu­le­ren de instroom in regu­lie­re vaca­tu­res door inten­sie­ve samen­wer­king met de stich­ting UAF; een stich­ting die vluch­te­lin­gen onder­steunt bij stu­die en werk. Daar­naast heb­ben ze spe­ci­a­le pro­jec­ten opge­zet om deze nieuw­ko­mers in te laten stro­men via een kick­start­baan, waar­bij zij via een betaal­de werk­er­va­rings­plaats erva­ring opdoen op hun eigen oplei­dings­ni­veau en bij voor­keur in hun eigen vak­ge­bied.

Met een gro­te diver­si­teit aan inter­na­ti­o­na­le mede­wer­kers speelt taal een belang­rij­ke rol bin­nen NS. Dage­lijks vin­den er ont­moe­tin­gen plaats waar­in erva­rin­gen wor­den uit­ge­wis­seld en pro­jec­ten bespro­ken. Met het ver­der ver­be­te­ren van het zake­lijk Nederlands wil NS de groe­pen nieuw­ko­mers ver­der hel­pen om tij­dens ver­schil­len­de werk­si­tu­a­ties vol­waar­dig mee te kun­nen doen, zodat hun talent op waar­de wordt geschat.

Negar Eza­ti (coör­di­na­tor en deel­ne­mer): “Als taal­co­ör­di­na­tor voor nieuw­ko­mers bij NS zie ik dage­lijks het belang van hel­de­re com­mu­ni­ca­tie. De samen­wer­king met Lexi­con stelt ons in staat om onze nieu­we collega’s te onder­steu­nen bij het ontwikkelen van taal­vaar­dig­he­den die cru­ci­aal zijn voor hun suc­ces en het suc­ces van ons bedrijf.”

Felix N. Nju­a­koh (deel­ne­mer): “Door regel­ma­tig te oefe­nen met de werk­taal van NS, heeft de taal­trai­ning mijn zelf­ver­trou­wen in de com­mu­ni­ca­tie met mijn collega’s ver­be­terd.” Mehran Arab­za­deh (deel­ne­mer): “Wat de ken­nis van de zake­lij­ke taal betreft, heb ik het gevoel dat de trai­ning nut­tig voor mij is geweest.”

San­dra Plum (mana­ger Lei­der­schap & Ver­an­de­ren en mana­ger van Negar): “De taal­trai­ning zake­lij­ke taal heeft impact gehad op Negar’s pro­fes­si­o­ne­le groei. Haar zelf­ver­trou­wen en vaar­dig­heid in com­mu­ni­ca­tie is toe­ge­no­men. Ik kijk uit naar haar voort­du­ren­de ont­wik­ke­ling en suc­ces.”

Bij Lexi­con Trainingen zijn de kern­waar­den ‘groei­en’, ‘ver­bin­den’ en ‘inno­ve­ren’ al 30 jaar de rode draad in de bedrijfs­voe­ring. De taaltrainingen die­nen als mid­del om een orga­ni­sa­tie ster­ker te maken met zelf­be­wus­te­re en suc­ces­vol­le mede­wer­kers, ver­be­ter­de com­mu­ni­ca­tie bin­nen teams en met exter­ne par­tij­en en een betrok­ken per­so­neels­be­stand dat bij­draagt aan meer con­ti­nu­ï­teit op de werkvloer.
Mark Lee­naers (Seni­or Trai­ning Busi­ness Mana­ger Lexi­con Trainingen): “Door­dat de mede­wer­kers al een goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal had­den, kon­den de trainingen zich spe­ci­fiek rich­ten op het zake­lijk Nederlands in hun dage­lijk­se werk. Het is mooi om te zien dat de mede­wer­kers zijn gegroeid in het gebruik van zake­lijk Nederlands. En dat ze gemo­ti­veerd zijn om meer te leren en graag mee wil­len en mogen doen aan de vol­gen­de stap.”

Nieuws­gie­rig gewor­den naar de moge­lijk­he­den voor jouw orga­ni­sa­tie? Bekijk de trainingen Nederlands op de werkvloer of neem dan contact op via 023–5310830 of taal@lexicon.nl