Cer­ti­fi­ca­ten en kwa­li­teits­part­ners

NRTO Keur­merk

Lexi­con Trainingen bezit het NRTO-keur­merk. Dit keur­merk is de erken­ning voor kwa­li­teit en pro­fes­si­o­na­li­teit in de pri­va­te oplei­dings­bran­che. Door het keur­merk kun­nen klan­ten ervan uit­gaan dat Lexi­con Trainingen vol­doet aan hoge kwa­li­teits­ei­sen op het gebied van trans­pa­ran­tie over pro­duc­ten en dien­sten, ade­qua­te dienst­ver­le­ning, pro­fes­si­o­ne­le omgang met klan­ten en des­kun­dig­heid van het per­so­neel. Een onaf­han­ke­lij­ke, exter­ne cer­ti­fi­ce­ren­de instel­ling toetst of een aan­bie­der aan de kwa­li­teits­ei­sen vol­doet. Het NRTO-keur­merk wordt afge­ge­ven door de Neder­land­se Raad voor Trai­ning en Oplei­ding (NRTO), de bran­che­ver­e­ni­ging voor oplei­ders. Klik hier voor meer infor­ma­tie. Meer weten over de gedrags­co­de van NRTO? Klik hier. Heeft u klach­ten over NRTO? Down­load hier het klach­ten­for­mu­lier. Klik hier voor het laat­ste nieuws van NRTO.

CRKBO Regi­stra­tie

In het Cen­traal Regis­ter Kort Beroeps­on­der­wijs onder­wijs­in­stel­lin­gen inge­schre­ven die vol­doen aan de Kwa­li­teits­co­de voor Oplei­dings­in­stel­lin­gen voor Kort Beroeps­on­der­wijs. Klik hier voor meer infor­ma­tie.