Abon­ne­ment op groei en vernieuwing

Lexi­con helpt mede­wer­kers te groei­en door taal- en cul­tuur­trai­nin­gen die lei­den tot wat wij ‘pro­fes­si­o­ne­le zelf­red­zaam­heid’ noe­men. Na de trainingen com­mu­ni­ce­ren de mede­wer­kers met meer zelf­ver­trou­wen in zake­lij­ke situ­a­ties zoals mee­tings, tele­foon­ge­sprek­ken of het schrij­ven van zake­lij­ke tek­sten.

Een goe­de taal­be­heer­sing in het Nederlands, Engels of Duits geeft ook meer door­groei­kan­sen bin­nen een orga­ni­sa­tie. Maar ook bete­re samen­wer­king bin­nen teams. Wat weer tot meer con­ti­nu­ï­teit bin­nen een orga­ni­sa­tie leidt. Win-win dus.

Groei door taal

  • Op indi­vi­du­eel niveau: de mede­wer­ker wordt ster­ker en zelf­be­wus­ter
  • Op team­ni­veau: een team com­mu­ni­ceert beter waar­door er min­der misverstanden zijn
  • Op orga­ni­sa­tie niveau: een bedrijf dat mede­wer­kers inves­teert heeft meer betrok­ken per­so­neel waar­door er meer con­ti­nu­ï­teit op de werkvloer is

Wij hel­pen hier graag bij met onze func­tie­ge­rich­te taaltrajecten op ieder gewenst niveau. Inhouse of online met func­tie­ge­rich­te e‑learning.

Een aan­bod dat echt werkt

Taal- en com­mu­ni­ca­tie­trai­nin­gen bie­den we aan in het Nederlands (NT1 en NT2), Engels en Duits op alle niveaus, waar­bij het goed uit­oe­fe­nen van een func­tie cen­traal staat.

Onze hands-on aan­pak is erop gericht dat de mede­wer­ker de geleer­de stof direct in de prak­tijk kan bren­gen. Een taal leren is kilo­me­ters maken en dat kan alleen door het te doen.

De deel­ne­mer van Lexi­con is ‘de taal mees­ter’: hij beheerst de taal op het niveau dat past bij de func­tie die hij heeft.

Op indi­vi­du­eel niveau en voor de orga­ni­sa­tie als geheel, als zelf­stan­di­ge aan­bie­der en als onder­deel van de eigen opleidingsprogramma’s of aca­de­mie.

Exper­ti­se in vernieuwing

Lexi­con staat bekend om haar aler­te blik op rele­van­te ont­wik­ke­lin­gen in taaltrainingen. We onder­hou­den niet alleen onze exper­ti­se op didac­tisch en inhou­de­lijk vlak, maar brei­den die door­lo­pend uit met de nieuw­ste inzich­ten en metho­den. We gebrui­ken ver­nieu­wen­de instru­men­ten waar dat zin­vol is, en vin­den ze zelf uit waar ze naar ons inzicht ont­bre­ken. We heb­ben goed zicht op de eisen die onze com­plexe tijd aan orga­ni­sa­ties en werk­ne­mers stelt en beant­woor­den die met ons aan­bod.

Een rela­tie met Lexi­con is een abon­ne­ment op groei en vernieuwing.