Wij zijn Lexi­con, aangenaam!

De kern van Lexi­con

Men­sen laten leren is men­sen­werk

De men­sen van Lexi­con weten hoe het werkt in de wereld van hun klan­ten en hun deel­ne­mers. Hun drijf­veer is orga­ni­sa­ties en mede­wer­kers in staat te stel­len de vol­gen­de stap te zet­ten, te laten groei­en. En dat doen ze op ver­ras­sen­de en ver­nieu­wen­de wij­ze.

Wie in een vreem­de taal zijn werk doet, heeft behoef­te aan zelf­ver­trou­wen en com­fort. Het gaat om pro­fes­si­o­ne­le zelf­red­zaam­heid en om aan­pas­sings­ver­mo­gen, steeds gericht op de taken die voort­vloei­en uit de doel­stel­lin­gen van de orga­ni­sa­tie.

Ken­nis­ma­ken?

Lexi­con staat voor per­soon­lij­ke com­mu­ni­ca­tie met haar klan­ten en trai­ners. Samen met een net­werk van zo’n 30 trai­ners ver­zorgt Lexi­con func­tie­ge­rich­te taaltrainingen Nederlands, Engels en Duits.

Klik hier voor vaca­tu­res