Pri­va­cy­ver­kla­ring

Con­form alle stan­daar­den

In het kader van de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG) die op 25 mei 2018 in wer­king treedt, is het voor Lexi­con Trainingen van belang om een pri­va­cy­ver­kla­ring te heb­ben waar­uit blijkt wel­ke gege­vens Lexi­con Trainingen van u heeft en heeft ver­werkt, en wel­ke van deze gege­vens gedeeld wor­den met der­den.

Per­soons­ge­ge­vens die Lexi­con Trainingen ver­werkt

Lexi­con Trainingen ver­werkt per­soons­ge­ge­vens over u omdat u opdracht­ge­ver bent van Lexi­con Trainingen en u deze gege­vens zelf aan Lexi­con Trainingen heeft ver­strekt.

Over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wor­den ver­werkt:

 • voor- en ach­ter­naam;
 • adres­ge­ge­vens;
 • tele­foon­num­mer;
 • mobiel num­mer;
 • e‐mailadres;
 • bank­re­ke­ning­num­mer;
 • ove­ri­ge per­soons­ge­ge­vens die u actief ver­strekt in cor­res­pon­den­tie en per tele­foon.

Bij­zon­de­re en/of gevoe­li­ge per­soons­ge­ge­vens die Lexi­con Trainingen ver­werkt

Lexi­con Trainingen ver­werkt geen bij­zon­de­re of gevoe­li­ge per­soons­ge­ge­vens van haar opdracht­ge­vers.

Waar­om heeft Lexi­con Trainingen deze gege­vens nodig?

Lexi­con Trainingen ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens, voor de vol­gen­de doel­ein­den:

 • het uit­voe­ren van de opdracht(en);
 • het com­mu­ni­ce­ren met u via mail, post en tele­foon over de vor­de­rin­gen van de opdracht en de daar­aan gere­la­teer­de onder­wer­pen;
 • het ver­stu­ren van offer­tes, fac­tu­ren, creditnota’s en ande­re admi­ni­stra­tie­ve zaken;
 • het afhan­de­len van uw betaling/creditnota.

Hoe lang wor­den uw gege­vens bewaard?

Lexi­con Trainingen zal uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger bewa­ren dan de wet­te­lij­ke bewa­rings­ter­mij­nen die hier­voor staan. Na vol­tooi­ing van de opdracht zal Lexi­con Trainingen al uw gege­vens archi­ve­ren. Het archief is bevei­ligd door een wacht­woord.

Delen met ande­ren

Lexi­con Trainingen deelt uw per­soons­ge­ge­vens met der­den als dit nood­za­ke­lijk is voor het uit­voe­ren van de opdracht(en).

Met bedrij­ven, over­he­den of ande­re instan­ties die uw gege­vens ver­wer­ken, wel­ke wor­den uit­ge­voerd in opdracht van Lexi­con Trainingen, sluit Lexi­con Trainingen geen ver­wer­kings­over­een­komst. Lexi­con Trainingen is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van deze gege­vens door der­den. Lexi­con Trainingen ver­strekt uw per­soons­ge­ge­vens niet aan der­den zon­der uw nadruk­ke­lij­ke toe­stem­ming.

Goog­le Ana­ly­tics

Op onze eigen web­si­te lexicon.nl gebrui­ken we Goog­le Analytics-cookies. We heb­ben een ver­wer­kers­over­een­komst met Goog­le geslo­ten. We ano­ni­mi­se­ren het IP-adres, heb­ben ‘gege­vens delen’ uit­ge­scha­keld en maken geen gebruik van ande­re Google-diensten in com­bi­na­tie met de Goog­le Ana­ly­tic­scookies.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of ver­wij­de­ren

U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. U kunt een ver­zoek tot inza­ge, cor­rec­tie of ver­wij­de­ring stu­ren naar taal@lexicon.nl. Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inza­ge door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw iden­ti­teits­be­wijs bij het ver­zoek mee te stu­ren. Hier­bij vraag ik u om in deze kopie uw pas­fo­to en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescher­ming van uw pri­va­cy. Lexi­con Trainingen zal dan zo snel moge­lijk, doch uiter­lijk bin­nen vier weken na ont­vangst hier­van, op uw ver­zoek rea­ge­ren.

Bevei­li­ging

Lexi­con Trainingen neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan contact op via taal@lexicon.nl.

Toe­stem­ming

Lexi­con Trainingen gebruikt uw per­soons­ge­ge­vens in het kader van het uit­voe­ren van de met u geslo­ten over­een­komst van de opdracht. Door mid­del van een akkoord op de offer­te geeft u Lexi­con Trainingen toe­stem­ming voor uit­voe­ring van de opdracht. Tevens geeft u Lexi­con Trainingen toe­stem­ming uw per­soons­ge­ge­vens te gebrui­ken voor het uit­voe­ren van deze opdracht of zon­der dat dit blijkt uit de opdracht die aan die der­de is ver­strekt.