Sub­si­die Tel mee met Taal

Sub­si­die Tel mee met Taal 2024

Van 1 janu­a­ri tot en met 28 febru­a­ri 2024 is het weer moge­lijk om sub­si­die aan te vra­gen. Deze sub­si­die is inte­res­sant omdat een groot deel (67%) van de Neder­land­se taal­trai­ning kan wor­den ver­goed.

Via de sub­si­die Tel mee met Taal 2024 is er jaar­lijks sub­si­die beschik­baar voor acti­vi­tei­ten gericht op het voor­ko­men en ver­min­de­ren van laag­ge­let­terd­heid. In 2024 kunt u als werk­ge­ver weer sub­si­die aan­vra­gen om te inves­te­ren in de basis­vaar­dig­he­den van uw werk­ne­mers.

Inves­teer slim in de Neder­land­se taal van uw werk­ne­mers met de sub­si­die “Tel mee met Taal” met een trai­ning:

Voor wie kan de sub­si­die Tel mee met Taal aan­ge­vraagd wor­den?

  • Het maakt niet uit of de werk­ne­mer Nederlands als moe­der­taal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant.
  • U kunt de sub­si­die boven­dien gebrui­ken voor een of meer­de­re oplei­dingstra­jec­ten. Belang­rijk: u mag de sub­si­die alleen inzet­ten voor werk­ne­mers met een taalniveau lager dan het refe­ren­tie­ni­veau 2F.

Wie kan de sub­si­die Taal 2024 aan­vra­gen?

  • Als werk­ge­ver kunt u sub­si­die aan­vra­gen voor scho­ling. Dit moet lei­den tot een bete­re taal­vaar­dig­heid, reken­vaar­dig­heid en/of bete­re digi­ta­le vaar­dig­he­den van uw werk­ne­mers.

Hoe­veel taal­sub­si­die kunt u krij­gen?

  • Voor alle sub­si­die­stro­men geldt: de sub­si­die is maxi­maal 125.000 euro per aan­vraag en er is spra­ke van een eigen bij­dra­ge. Tel mee met Taal ver­goedt 67% van de acti­vi­tei­ten. Het maxi­mum­be­drag per cur­sist is bij werk­ne­mers 1.500 euro.

Hoe vraagt u sub­si­die Tel mee met Taal aan?

U kunt van­af 1 janu­a­ri 2024 hier sub­si­die aan­vra­gen. Tevens vindt u op deze pagi­na meer infor­ma­tie over de sub­si­die Tel mee met Taal.

Meer weten?

Lexi­con Trainingen is van­af de start van deze sub­si­die Taal­part­ner van het Taal­ak­koord en weet als geen ander wat deze sub­si­die voor uw orga­ni­sa­tie kan bete­ke­nen. Meer weten? Bel of mail Caro­li­ne van Bler­kom, T 023–5310830, E cvb@lexicon.nl

Heb je vra­gen? Neem contact op
Oprich­ter

Caro­li­ne is oprich­ter van Lexi­con Trainingen. Zij heeft zelf jaren­lang taaltrainingen Nederlands ver­zorgd en weet als geen ander wel­ke taal­uit­da­gin­gen  orga­ni­sa­ties en deel­ne­mers kun­nen heb­ben. Bel voor meer infor­ma­tie 023–5310830.