Taaltoets

3F Taaltoets

Lexi­con Trai­ning biedt je het totaal­pak­ket aan 3F taal­toet­sen. Elke mede­wer­ker in de Kinderopvang moet in 2025 vol­doen aan de vol­gen­de taal­ei­sen:

  • De 3F taal­toet­sen Gesprek­ken voe­ren, luis­te­ren en spre­ken beheer­sen op ten min­ste niveau B2 van het Euro­pees Refe­ren­tie­ka­der voor Talen.
  • De 3F taal­toet­sen Gesprek­ken voe­ren, luis­te­ren en spre­ken beheer­sen op ten min­ste niveau 3F van het refe­ren­tie­ka­der Taal.

3F Toet­sing en Exa­men­trai­ning

Als je er voor kiest om jouw mede­wer­kers te laten toet­sen, kun je ervoor kie­zen om hen voor­af­gaand aan de toets(en) een Exa­men­trai­ning 3F aan te bie­den.

Ook zor­gen wij voor bewijs­stuk­ken in de vorm van erken­de toet­sing vol­gens het ver­eis­te refe­ren­tie­ni­veau, zoals beschre­ven in het rap­port van Meij­e­rink.

Moch­ten jouw mede­wer­kers onder­de­len niet halen dan ont­vang je van ons advies over de beno­dig­de trai­ning.

Toets­mo­ge­lijk­he­den

  • Ver­schil­len­de niveaus: van 1F tot 4F
  • Spreek­vaar­dig­heid – op uw loca­tie
  • Gesprek­ken voe­ren – op uw loca­tie
  • Schrij­ven – op uw loca­tie
  • Gram­ma­ti­ca – digi­ta­le toets
  • Luis­te­ren – digi­ta­le toets
  • Spel­ling – digi­ta­le toets

Onze aan­pak van de Taal­eis voor Kinderopvang

Wij ver­zor­gen de 3F spreek­toet­sen online (via Teams of Sky­pe). Bij het toet­sen van mon­de­lin­ge spreek­vaar­dig­heid (3F) voert onze trai­ner een gesprek van cir­ca 30 minu­ten met jouw mede­wer­kers waar­bij aan de hand van TOA Toet­sen het niveau vast­ge­steld wordt. Ver­vol­gens wor­den de toet­sen luis­ter­vaar­dig­heid digi­taal afge­no­men. Dit duurt maxi­maal 40 minu­ten. Bin­nen een week heb­ben jouw mede­wer­kers het resul­taat, al dan niet voor­zien van een uit­slag­blad.

Aan­vra­gen van­af tien mede­wer­kers per keer.