Taaltoets

Toet­sen en intakes

Is het nood­za­ke­lijk om het taalniveau van jouw (anders­ta­li­ge) mede­wer­kers of sol­li­ci­tant te weten? Ben je benieuwd of ze het gewens­te taalniveau beheer­sen of kun­nen halen en bin­nen hoe­veel tijd? Door mid­del van taal­toet­sen en/of intakes geven wij jou en jouw mede­wer­kers snel dui­de­lijk­heid.

Func­tie­ge­richt

De func­tie en de taalcontext van de mede­wer­ker is het uit­gangs­punt van iede­re trai­ning. Wel­ke taal heeft hij nodig om suc­ces­vol te ope­re­ren in jouw orga­ni­sa­tie?

Onze taaltrajecten rich­ten zich op de zake­lij­ke con­text en werk­zaam­he­den van de deel­ne­mers. Van pro­duc­tie­me­de­wer­kers die op de hoog­te moe­ten zijn van vei­lig­heids­re­gels tot direc­tie­le­den die in het Engels of Duits moe­ten pre­sen­te­ren.

Meten is weten!

Bin­nen steeds meer beroe­pen wor­den eisen gesteld aan het taalniveau van mede­wer­kers. Of het nu is uit oog­punt van vei­lig­heid of hygi­ë­ne, omdat een bepaald niveau ver­plicht is of omdat jouw mede­wer­kers een bepaal­de taal niet vol­doen­de beheer­sen: Lexi­con heeft een uit­ge­breid port­fo­lio van taal­toet­sen en intakes waar­mee wij kun­nen hel­pen.

Wij maken gebruik van (erken­de) taal­toet­sen en intakes van TOA en door ons zelf ont­wik­kel­de intakes geba­seerd op het CEFR. Per­soon­lijk, tele­fo­nisch, schrif­te­lijk en/of digi­taal. Onze trai­ners zijn erva­ren in het cre­ë­ren van een ont­span­nen sfeer!

Lexi­con kan, op alle niveaus, de vol­gen­de taal­toet­sen en/of intakes voor jou ver­zor­gen:

  • Nederlands
  • Nederlands voor anders­ta­li­gen
  • (zake­lijk) Duits
  • (zake­lijk) Engels

Zelf alvast jouw ken­nis toet­sen?