Alle taaltrainingen

Hel­der en moei­te­loos com­mu­ni­ce­ren

Waar­om Lexi­con?
  • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
  • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
  • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
  • Op loca­tie, online & hybri­de
  • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Zake­lij­ke taaltrainingen Nederlands, Engels en Duits

Trai­nings­aan­bod

Voor alle taaltrainingen staat de func­tie van de deel­ne­mers en de gebruik­te taal bin­nen de werk­om­ge­ving cen­traal. Zoals zake­lijk com­mu­ni­ce­ren via tele­foon­ge­sprek­ken, e‑mails, busi­ness mee­tings en op de werk- of pro­duc­tie­vloer.

Voor alle afde­lin­gen bin­nen een orga­ni­sa­tie, van Pro­duc­tie, Tech­niek, Sales en Mar­ke­ting tot en met Klan­ten­ser­vi­ce, Admi­ni­stra­tie, Finan­ci­ën en HR.

Vak­ge­rich­te e‑learning is onder­deel van de online tra­jec­ten zijn.

Voor anders­ta­li­ge mede­wer­kers op een Neder­land­se werk- of pro­duc­tie­vloer.

Voor sta­tus­hou­ders die de kans krij­gen om de basis van de Neder­land­se taal te leren.

Voor expats die het Nederlands wil­len leren om te wonen in Neder­land.

Voor mede­wer­kers die met meer zelf­ver­trou­wen wil­len schrij­ven.

Voor ieder­een die zijn zake­lij­ke com­mu­ni­ca­tie in het Engels wil pro­fes­si­o­na­li­se­ren.

Voor professionals die hun ken­nis van tech­nisch Engels wil­len uit­brei­den.

Voor werk­ne­mers die met meer zelf­ver­trou­wen in het Duits wil­len com­mu­ni­ce­ren.

Voor jou als indi­vi­du of voor groe­pen mede­wer­kers bin­nen jouw orga­ni­sa­tie.

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief