Alle taaltrainingen

Hel­der en fout­loos com­mu­ni­ce­ren

Waar­om Lexi­con?
  • Func­tie­ge­rich­te maat­werk­trai­nin­gen
  • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
  • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
  • Op loca­tie, online & hybri­de
  • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Zake­lij­ke taaltrainingen Nederlands, Engels en Duits

Trai­nings­aan­bod

Voor alle taaltrainingen staat de func­tie van de deel­ne­mers en de gebruik­te taal bin­nen de werk­om­ge­ving cen­traal. Zoals zake­lijk com­mu­ni­ce­ren via tele­foon­ge­sprek­ken, e‑mails, busi­ness mee­tings en op de werk- of pro­duc­tie­vloer.

Voor alle afde­lin­gen bin­nen een orga­ni­sa­tie, van Pro­duc­tie, Tech­niek, Sales en Mar­ke­ting tot en met Klan­ten­ser­vi­ce, Admi­ni­stra­tie, Finan­ci­ën en HR.

Veel van de taaltrainingen wor­den onder­steund met vak­ge­rich­te e‑learning.

In deze trai­ning Nederlands op de werkvloer leren anders­ta­li­ge mede­wer­kers met onvol­doen­de beheer­sing van het Nederlands om zelf­stan­dig te wer­ken in een Neder­land­se omge­ving.

Het Dut­ch voor Expats (begin­ner) pro­gram­ma con­cen­treert zich op ‘over­le­ven in Neder­land’. De nadruk ligt op de con­ver­sa­tie, basis gram­ma­ti­ca en uit­brei­ding van de woor­den­schat.

Deze trai­ning staat in het teken van het ver­be­te­ren van het gebruik van het zake­lijk Nederlands en is gericht op mede­wer­kers die met meer zelf­ver­trou­wen wil­len com­mu­ni­ce­ren.

Een trai­ning voor ieder­een die com­mu­ni­ca­tie in het Engels wil pro­fes­si­o­na­li­se­ren, zoals tele­foon­ge­sprek­ken, e mails, busi­ness mee­tings, tek­sten, rap­por­ta­ges of pre­sen­ta­ties.

Deze func­tie­ge­rich­te trai­ning richt zich op professionals die werk­zaam zijn in een tech­ni­sche func­tie en hun spreek- of schrijf­vaar­dig­heid tech­nisch Engels wil­len ver­be­te­ren.

In deze taal­trai­ning leren de deel­ne­mers func­ti­o­neel Duits om met meer zelf­ver­trou­wen en gemak in de Duit­se taal te kun­nen com­mu­ni­ce­ren, zoals tele­foon­ge­sprek­ken en e‑mails.

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief