Dut­ch for expats

Nederlands leren?

Waar­om Lexi­con?
  • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
  • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
  • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
  • Op loca­tie, online & hybri­de
  • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Cur­sus Dut­ch for expats

Net in Neder­land en Nederlands leren?

De Dut­ch for expats trainingen zijn bedoeld voor groe­pen mede­wer­kers maar ook voor indi­vi­du­en. Bij jou op bedrijfs­lo­ca­tie, als online trai­ning of een com­bi­na­tie van bei­de. Weke­lijk­se trai­nings­ses­sies ver­spreid over een lan­ge­re peri­o­de of juist meer inten­sie­ve tra­jec­ten.

Ont­dek de Neder­land­se Taal: Trai­ning Dut­ch for Expats (begin­ners tot advan­ced)

Wil jij jezelf onder­dom­pe­len in de Neder­land­se taal en moei­te­loos kun­nen com­mu­ni­ce­ren in alle­daag­se situ­a­ties? Dan is onze trai­ning “Dut­ch for Expats ” pre­cies wat je nodig hebt!

In deze inter­ac­tie­ve cur­sus ligt de focus op het over­le­ven in Neder­land. We nemen je mee door prak­ti­sche hui­se­lij­ke situ­a­ties waar je regel­ma­tig mee te maken krijgt. Je leert jezelf voor­stel­len op recep­ties, aan buren en col­le­ga’s. We leren je hoe je for­mu­lie­ren invult, bood­schap­pen doet en pro­bleem­loos kunt bestel­len in een res­tau­rant. Daar­naast behan­de­len we onder­wer­pen als eten en drin­ken, zodat je kunt genie­ten van de rij­ke culi­nai­re tra­di­ties van Neder­land.

Onze erva­ren taal­do­cen­ten zor­gen ervoor dat je je com­for­ta­bel voelt tij­dens de les­sen. Ze gebrui­ken moder­ne les­me­tho­den en inter­ac­tie­ve oefe­nin­gen om je spreek­vaar­dig­heid te ontwikkelen. Je zult al snel mer­ken dat je met ver­trou­wen en gemak kunt com­mu­ni­ce­ren in het Nederlands.

Waar­om kie­zen voor “Dut­ch for Expats ” trai­ning?

  1. Prak­ti­sche Focus: We rich­ten ons op alle­daag­se situ­a­ties, zodat je direct kunt toe­pas­sen wat je leert. Of het nu gaat om een gesprek met je buren, een bezoek aan de super­markt of het bestel­len van een drank­je op een ter­ras, je zult zelf­ver­ze­kerd en vloei­end kun­nen com­mu­ni­ce­ren.
  2. Persoon­lij­ke Aan­dacht: Onze groe­pen zijn klein, zodat je veel indi­vi­du­e­le aan­dacht krijgt en ruim­te hebt om vra­gen te stel­len. Onze docen­ten pas­sen de les­sen aan op basis van jouw behoef­ten en bie­den per­soon­lij­ke bege­lei­ding om je voor­uit­gang te maxi­ma­li­se­ren.
  3. Inspi­re­ren­de Leer­om­ge­ving: Onze les­sen zijn inter­ac­tief, boei­end en ple­zie­rig. Je leert niet alleen de taal, maar ook over de Neder­land­se cul­tuur en gebrui­ken. Dit helpt je om je snel thuis te voe­len in je nieu­we omge­ving.

Ook inte­res­sant

Nederlands op de werkvloer
Zake­lijk Nederlands (NT1)

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief