Dut­ch for expats

Net in Neder­land en Nederlands leren?

Waar­om Lexi­con?
  • Func­tie­ge­rich­te maat­werk­trai­nin­gen
  • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
  • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
  • Op loca­tie, online & hybri­de
  • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Cur­sus Dut­ch for expats

Net in Neder­land en Nederlands leren?

De Dut­ch for expats trainingen zijn bedoeld voor groe­pen mede­wer­kers maar ook voor indi­vi­du­en. Bij jou op bedrijfs­lo­ca­tie, als online trai­ning of een com­bi­na­tie van bei­de. Weke­lijk­se trai­nings­ses­sies ver­spreid over een lan­ge­re peri­o­de of juist meer inten­sie­ve tra­jec­ten.

Trai­ning 1 – Dut­ch for expats begin­ners

Deze trai­ning Nederlands voor expats begin­ner con­cen­treert zich op ‘over­le­ven in Neder­land’. De nadruk ligt op alle­daag­se hui­se­lij­ke situ­a­ties. De vol­gen­de onder­wer­pen komen aan bod: jezelf voor­stel­len op recep­ties, aan buren en col­le­ga’s, for­mu­lie­ren invul­len, bood­schap­pen doen, bestel­len in een res­tau­rant, en eten en drin­ken. De nadruk ligt op de spreek­vaar­dig­heid.

Trai­ning 2 – Dut­ch for expats professionals begin­ner

De inhoud van deze trai­ning is ver­ge­lijk­baar met trai­ning 1, maar richt zich meer op het per­spec­tief van de werk­ne­mer in een zake­lij­ke werk­om­ge­ving. Onder­wer­pen zijn onder ande­re de zake­lij­ke cul­tuur in Neder­land en (zake­lij­ke) rela­ties met Neder­lan­ders.

Trai­ning 3 – Dut­ch for expats professionals advan­ced

Dit pro­gram­ma voor gevor­der­den con­cen­treert zich op het lezen en schrij­ven van zake­lij­ke tek­sten. Ook beste­den we aan­dacht aan bedrijfs­cul­tu­ren, beroep spe­ci­fie­ke woor­den­schat en gram­ma­ti­ca. De trai­ning is geba­seerd op arti­ke­len in kran­ten en eigen werk­plek­ma­te­ri­aal. De exac­te inhoud wordt afge­stemd op indi­vi­du­e­le behoef­ten.

Ook inte­res­sant

Nederlands op de werkvloer
Zake­lijk Nederlands (NT1)

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief