Cur­sus Zake­lijk Duits

Geen deal meer mis­sen

Waar­om Lexi­con?
 • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
 • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
 • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
 • Op loca­tie, online & hybri­de
 • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Cur­sus Zake­lijk Duits

Geen deal meer mis­sen

Een deal mis­sen door onvol­doen­de begrip van de Duit­se taal en cul­tuur, dat gaat je bedrijf niet nog eens over­ko­men! Ope­reert jouw orga­ni­sa­tie vaker over de grens? En heb­ben je mede­wer­kers in com­mu­ni­ca­tie-uitin­gen steeds vaker te maken met Duits?

Wil je als bedrijf suc­ces­vol zaken­doen over deze grens, dan moe­ten je mede­wer­kers ken­nis en begrip heb­ben van de Duit­se taal én de cul­tuur­ver­schil­len. Met een cur­sus zake­lijk Duits leren werk­ne­mers func­ti­o­neel Duits dat nodig is voor een zelf­ver­ze­ker­de en suc­ces­vol­le uit­voe­ring van hun func­tie. Duits leren wordt een­vou­dig en leuk met onze taal­cur­sus Duits

Een cur­sus Duits is voor jouw orga­ni­sa­tie inte­res­sant als één of meer van je werk­ne­mers te maken heeft met Duit­se com­mu­ni­ca­tie op de werkvloer of in een func­tie. Een Duit­se mail lezen lukt vaak nog wel, maar om zelf een bood­schap in het Duits goed te laten over­ko­men reikt ver­der dan vakan­tie-Duits.

Boven­dien is de Duit­se zaken­we­reld een stuk for­me­ler en meer hië­rar­chisch inge­richt dan we in Neder­land gewend zijn en dat maakt pro­fes­si­o­neel com­mu­ni­ce­ren in het Duits best las­tig.

In onze maat­werk cur­sus Duits bekij­ken we wel­ke spe­ci­fie­ke skills jouw werk­ne­mers nodig heb­ben om zelf­ver­ze­kerd en pro­fes­si­o­neel te com­mu­ni­ce­ren over de grens. Daar­bij kij­ken we ver­der dan taal, want pas als je de invloed van de Duit­se busi­ness valu­es kent kun je bood­schap­pen goed over­bren­gen en elkaar leren begrij­pen.

Onze taaltrainingen hel­pen niet alleen door met meer gemak en zelf­ver­trou­wen te com­mu­ni­ce­ren, maar ook door het indi­rec­te effect van bete­re taal­be­heer­sing: door­groei­kan­sen bin­nen orga­ni­sa­ties. Het doel van de taal­trai­ning: je func­tie suc­ces­vol uit­voe­ren door goed gebruik van de taal!

Wat is het resul­taat van een cur­sus zake­lijk Duits? Deze cur­sus leidt tot wat wij noe­men ‘pro­fes­si­o­ne­le zelf­red­zaam­heid’. Con­creet levert dat mede­wer­kers het vol­gen­de op:
 • Duit­se woor­den­schat die nodig is voor de uit­voe­ring van hun func­tie;
 • ken­nis van taal voor het juist spre­ken en schrij­ven van zake­lijk Duits;
 • schrijf­vaar­dig­heid voor het opstel­len van zake­lij­ke com­mu­ni­ca­tie­vor­men, zoals e‑mails, pre­sen­ta­ties en rap­por­ten;
 • bewust­wor­ding van cul­tuur­ver­schil­len, hoe deze com­mu­ni­ca­tie beïn­vloe­den en hoe je deze met taal over­brugt;
 • zelf­ver­trou­wen om in hun func­tie goed Duits te spre­ken en schrij­ven;
 • suc­ces­vol­le uit­voe­ring van hun (inter)nationale func­tie;
 • meer kans op door­groei­en bin­nen een orga­ni­sa­tie.

Voor wie is deze
cur­sus Zake­lijk Duits
geschikt?

 • Voor alle taal­ni­veaus, van begin­ner tot (upper) inter­me­di­a­te en advan­ced. Het pre­cie­ze ingangs­ni­veau stel­len we vast in een inta­ke.
 • Voor alle func­ties en werk­om­ge­vin­gen bin­nen een orga­ni­sa­tie, van Pro­duc­tie, Tech­niek, Trans­port & Logis­tiek, Sales & Mar­ke­ting tot en met Klan­ten­ser­vi­ce, Admi­ni­stra­tie, Finan­ci­ën en HR.
 • Voor ieder­een die in zijn of haar func­tie de com­mu­ni­ca­tie-uitin­gen wil ver­be­te­ren en pro­fes­si­o­na­li­se­ren, zoals tele­foon­ge­sprek­ken, e‑mails, busi­ness mee­tings, tek­sten en rap­por­ta­ges, pre­sen­ta­ties of (klant)evenementen.
Bij Lexi­con weten we dat suc­ces op de werk­plek afhangt van een goed taal­ge­bruik. Onze cur­sus­sen wor­den op maat gemaakt om te vol­doen aan de behoef­ten van elke werk­ne­mer. Zo ver­spil je geen tijd aan zin­nen die je nooit gaat gebrui­ken en leer je effi­ci­ënt én effec­tief Duits.

In onze taal­cur­sus Duits ligt de focus op drie ele­men­ten:
 1. Effi­ci­ën­tie: alleen leren wat nodig is voor een suc­ces­vol­le uit­voe­ring van een func­tie.
 2. Skills: aan de slag met prak­ti­sche skills, zoals het schrij­ven van offer­tes, het opstel­len van e‑mails en het onder­han­de­len met klan­ten, maar ook met aan­trek­ke­lijk pre­sen­te­ren en rap­por­ten.
 3. Cul­tuur: cul­tuur maakt dui­de­lij­ke en vlek­ke­lo­ze com­mu­ni­ca­tie ont­zet­tend inge­wik­keld. Zo is onze Neder­land­se infor­me­le werk­sfeer wereld­wijd vrij uit­zon­der­lijk en ver­loopt besluit­vor­ming in Duits­land een stuk for­me­ler en over veel meer schij­ven. Als je dit weet, dan kun je hier ook je com­mu­ni­ca­tie- en pro­ject­stra­te­gie op aan­pas­sen. In onze zake­lijk Duits cur­sus bekij­ken we wel­ke cul­tuur­bar­ri­è­res op de werkvloer kun­nen spe­len en bie­den we hand­vat­ten om hier­mee om te gaan.

Wij bie­den de cur­sus zake­lijk Duits in ver­schil­len­de vor­men aan. Als het gaat om het oplei­den van een indi­vi­du­e­le mede­wer­ker, dan is de cur­sus altijd online. Kun­nen meer werk­ne­mers pro­fes­si­o­na­li­se­ring van hun Duit­se com­mu­ni­ca­tie gebrui­ken? Dan doen we dat in groe­pen van maxi­maal 6 per­so­nen online.

Inhouse trai­ning zake­lijk Duits
Voor de inhouse taal­trai­ning Duits han­te­ren we een groeps­groot­te van maxi­maal 8 per­so­nen. Door de groe­pen klein te hou­den, kun­nen we iede­re deel­ne­mer de gewens­te per­soon­lij­ke aan­dacht geven. Lie­ver een com­bi­na­tie van bei­den? We bie­den ook een hybri­de ver­sie aan! Ook hier­voor geldt een maxi­mum van 6 per­so­nen.

Meer gemak en
zelf­ver­trou­wen

Veel­ge­stel­de vra­gen

Alle cur­sus­sen van Lexi­con zijn maat­werk. Zo garan­de­ren we dat jij leert wat je nodig hebt om ver­der te komen, zon­der onno­di­ge bal­last of extra moei­te. Wat al onze cur­sus­sen typeert is de com­bi­na­tie van taal en cul­tuur. Want een taal kun­nen spre­ken en schrij­ven, bete­kent nog niet dat jouw bood­schap goed aan­komt of dat jij een bood­schap van iemand anders begrijpt. Cul­tuur­ver­schil­len bepa­len hoe je com­mu­ni­ceert en wat jij daar­in ver­wacht van ande­ren. Door je daar bewust van te zijn, kun je effec­tief en effi­ci­ënt com­mu­ni­ce­ren. Op die manier kun je een func­tie mak­ke­lij­ker uit­voe­ren en draagt het bij aan de sfeer, voort­gang en onder­ling contact in je pro­ject of orga­ni­sa­tie.

Door onze maat­werk­t­ra­jec­ten kun­nen we je niet op voor­hand een vas­te prijs geven voor een oplei­ding die past bij jouw orga­ni­sa­tie. De exac­te kos­ten van deze cur­sus zijn onder ande­re afhan­ke­lijk van:
 • het gewens­te taalniveau;
 • de oplei­dings­vorm;
 • de te leren skills;
 • de oplei­dings­duur;
 • de groeps­groot­te.

Lexi­con biedt geen one-size fits all oplei­dingstra­jec­ten, omdat deze in de regel niet het resul­taat geven waar werk­ge­vers en werk­ne­mers op zit­ten te wach­ten. Ons mini­ma­le oplei­dingstra­ject duurt 10 ses­sies met weke­lijks een trai­ning, maar afhan­ke­lijk van de nood­zaak en de leer­be­hoef­te kan dit tra­ject wor­den aan­ge­past.

Lexi­con ver­zorgt voor iede­re mede­wer­ker een per­soon­lij­ke leer­rou­te, waar­door iede­re cur­sist zich con­ti­nu kan blij­ven ontwikkelen.

Ja, na suc­ces­vol­le afron­ding van deze cur­sus ont­vang je een cer­ti­fi­caat van deel­na­me.

Deze cur­sus valt niet onder een sub­si­die­re­ge­ling.

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief