Via Taal naar een Baan

Waar­om een omweg nemen als er ook een short­cut bestaat? Lexi­con Trainingen is in 2022 gestart met het pro­ject Via taal naar een baan. Met slechts 17% wer­ken­de sta­tus­hou­ders en een hoog aan­tal open­staan­de vaca­tu­res is er dui­de­lijk iets aan de hand op de Neder­land­se arbeids­markt.

Op het­zelf­de moment is er een gro­te groep sta­tus­hou­ders en vluch­te­lin­gen die graag aan de slag wil­len en kun­nen. Vaak met goe­de oplei­din­gen en rele­van­te erva­ring voor die open­staan­de vaca­tu­res. Door niet of onvol­doen­de beheer­sing van de Neder­land­se of Engel­se taal vin­den ze niet altijd een baan die bij hun skills of niveau past.

Inten­sie­ve taaltrainingen

Lexi­con Trainingen is in 2022 gestart met het suc­ces­vol­le con­cept Via taal naar een baan. In samen­wer­king met ver­schil­len­de gemeen­tes en arbeids­be­mid­de­laars orga­ni­se­ren we kor­te inten­sie­ve taaltrainingen Nederlands die de deel­ne­mers naar het Nederlands tot B1 bren­gen.  Tij­dens deze les­sen staat het leren van de taal maar ook de Neder­land­se cul­tuur cen­traal. Van­af A2 zijn de les­sen toe­ge­spitst op de werkvloer.

Nederlands op de werkvloer

Als de deel­ne­mer aan het werk is of een oplei­ding volgt, biedt Lexi­con Taal op de werkvloer. De deel­ne­mers trai­nen Taal en com­mu­ni­ca­tie uit de prak­tijk maar ook samen­wer­ken in Neder­land­se teams komt aan de orde.

Ook inte­res­sant

Via taal naar een baan – Taal en Zorg

Via taal naar een baan – Taal en Tech­niek

Meer weten over Via taal naar een baan of heb je vaca­tu­res bin­nen jouw orga­ni­sa­tie? Bel of mail  T 023–5310830, E taal@lexicon.nl

Heb je vra­gen? Neem contact op
Oprich­ter

Caro­li­ne is oprich­ter van Lexi­con Trainingen. Zij heeft zelf jaren­lang taaltrainingen Nederlands ver­zorgd en weet als geen ander wel­ke taal­uit­da­gin­gen  orga­ni­sa­ties en deel­ne­mers kun­nen heb­ben. Bel voor meer infor­ma­tie 023–5310830.