Via Taal naar een Baan

Waar­om een omweg nemen als er ook een short­cut bestaat? Lexi­con Trainingen is gestart met het pro­ject Via taal naar een baan. Met 100 werk­zoe­ken­den tegen­over 133 vaca­tu­res is er dui­de­lijk iets aan de hand op de Neder­land­se arbeids­markt.

Op het­zelf­de moment zijn er inmid­dels meer dan 90.000 Oek­ra­ïen­se vluch­te­lin­gen die graag aan de slag wil­len en kun­nen. Door niet of onvol­doen­de beheer­sing van de Neder­land­se of Engel­se taal vin­den ze niet altijd een baan die bij hun skills of niveau past.

Inten­sie­ve taaltrainingen

Het uit­gangs­punt is een inten­sie­ve taal­trai­ning Nederlands van 6 tot 12 weken waar de deel­ne­mers 2 tot 4 keer per week les krij­gen. Tij­dens deze les­sen staat het leren van de taal maar ook de Neder­land­se cul­tuur cen­traal. Van­af A2 zijn de les­sen toe­ge­spitst op de werkvloer.

Skills op de werkvloer

Tij­dens en na de trai­ning gaan de deel­ne­mers met een loop­baan­coach aan de slag om hun skills in kaart te bren­gen. Wel­ke pas­sen het meest bij de vaca­tu­res in de regio?

Nederlands op de werkvloer

In samen­wer­king met ver­schil­len­de uit­zend­bu­reaus en werk­ge­vers wordt er een pas­sen­de vaca­tu­re gezocht.

Als de deel­ne­mer aan het werk is, biedt Lexi­con Taal op de werkvloer. Taal en com­mu­ni­ca­tie uit de prak­tijk wordt getraind maar ook samen­wer­ken met Neder­land­se lei­ding­ge­ven­den komt aan de orde.

Meer weten of heb je vaca­tu­res? Bel of mail Caro­li­ne van Bler­kom, T 023–5310830, E cvb@lexicon.nl

Heb je vra­gen? Neem contact op
Oprich­ter

Caro­li­ne is oprich­ter van Lexi­con Trainingen. Zij heeft zelf jaren­lang taaltrainingen Nederlands ver­zorgd en weet als geen ander wel­ke taal­uit­da­gin­gen  orga­ni­sa­ties en deel­ne­mers kun­nen heb­ben. Bel voor meer infor­ma­tie 023–5310830.