Taal en Kinderopvang

Taal en Kinderopvang

Als werk­ge­ver in de sec­tor Kinderopvang begrijp je onge­twij­feld het belang van effec­tie­ve com­mu­ni­ca­tie bin­nen jouw team. Voor­al als het gaat om anders­ta­li­ge groeps­hul­pen en peda­go­gisch mede­wer­kers die in een Neder­land­se omge­ving komen wer­ken. Het is van cru­ci­aal belang dat zij het juis­te niveau van de Neder­land­se taal beheer­sen om effec­tief te kun­nen com­mu­ni­ce­ren met collega’s, ouders en de kin­de­ren.

Taal en Kinderopvang, onder­deel van ons bewe­zen con­cept Via taal naar een baan, is een inten­sie­ve taal­trai­ning om anders­ta­li­ge groeps­hul­pen en peda­go­gisch mede­wer­kers voor te berei­den op de taal­kun­di­ge uit­da­gin­gen die zij kun­nen tegen­ko­men tij­dens hun werk in Neder­land. Met deze metho­de kun­nen zij hun taal­vaar­dig­he­den ver­be­te­ren van niveau A2 naar B1, zodat zij beter in staat zijn om te com­mu­ni­ce­ren in een Neder­land­se omge­ving.

Het pro­gram­ma biedt:

  • Per trai­ning 20 con­tact­les­sen van 2,5 uur (50 uur per trai­ning), inclu­sief oefe­nin­gen en prak­tijk­si­tu­a­ties die rele­vant zijn voor de dage­lijk­se prak­tijk. Deze les­sen zijn 2 tot 4 keer per week in te plan­nen.
  • Als (toe­kom­sti­ge) werk­ge­ver, arbeids­be­mid­de­laar of gemeen­te kun je ervoor zor­gen dat anders­ta­li­ge groeps­hul­pen en peda­go­gisch mede­wer­kers toe­gang heb­ben tot deze trai­ning, zodat zij zich kun­nen voor­be­rei­den op het wer­ken in jouw orga­ni­sa­tie. Door hen te onder­steu­nen bij het ver­be­te­ren van hun taal­vaar­dig­he­den, draag je bij aan een bete­re com­mu­ni­ca­tie en samen­wer­king.

Ont­wik­kel­pad Kinderopvang
De kin­der­op­vang­sec­tor kampt met gro­te per­so­neels­te­kor­ten. In totaal is er vraag naar zo’n 6.000 mede­wer­kers. Het Ont­wik­kel­pad kinderopvang is een op maat gemaakt pad dat poten­ti­ë­le kan­di­da­ten helpt om zich in de prak­tijk van de kinderopvang te ontwikkelen. Het maakt het in- en door­stro­men voor een bre­de­re groep kan­di­da­ten (wer­ken­den en werk­zoe­ken­den) moge­lijk. Zo kun­nen kan­di­da­ten zon­der voor­op­lei­dings­ei­sen star­ten als groeps­hulp en zich, als zij dat wil­len en kun­nen, ver­der ontwikkelen tot peda­go­gisch mede­wer­ker.
Lees ook: Ont­wik­kel­pad Kinderopvang