Online trai­ning Engels

E‑mailen in het Engels

Met meer zeker­heid mai­len in het Engels?

  • 3 trai­nings­ses­sies
  • 2 e‑learning modu­les

In het Engels een mail opstel­len vraagt net even een ande­re aan­pak dan in je eigen taal. Wel­ke ‘tone of voi­ce’ gebruik je, wel­ke ope­nings­zin­nen en hoe breng je de bood­schap? In deze kor­te online trai­ning Zake­lijk e‑mailen in het Engels ga je direct aan de slag met inko­men­de en uit­gaan­de e‑mails, ver­be­te­ren van de Engel­se woor­den­schat en het in prak­tijk bren­gen van prak­ti­sche voor­beeld­zin­nen.

Bij de trai­ning maak je gebruik van de e‑learning modu­les E‑mailen in het Engels en is er ruim­te voor eigen inbreng zodat je je eigen voor­beel­den uit de prak­tijk kunt bespre­ken.

Onder­wer­pen tij­dens de trai­ning en e‑learning modu­les:

  • Opbouw en struc­tuur van een zake­lij­ke e‑mail
  • Soor­ten e‑mails
  • Zins­op­bouw, spel­ling en gram­ma­ti­ca bin­nen zake­lij­ke e‑mails
  • Uit­brei­ding woor­den­schat en tone of voi­ce
  • Engel­se for­mu­le­rin­gen en uit­druk­kin­gen

Doel­groep

Deze kor­te online trai­ning Zake­lijk e‑mailen in het Engels is bestemd voor elke mede­wer­ker die op een pro­fes­si­o­ne­le manier de Engel­se taal in zake­lij­ke e‑mails wil gebrui­ken.

Je bent bij­voor­beeld werk­zaam in een func­tie van Klan­ten­ser­vi­ce, Recep­tie, Admi­ni­stra­tie, Ver­koop bin­nen­dienst, juni­or account­ma­na­ge­ment.

Om suc­ces­vol aan deze trai­ning deel te nemen is een ken­nis van de taal op Euro­pees niveau B1 ver­eist.