Home2024-07-01T11:13:06+02:00

Zake­lij­ke taaltrainingen, inhouse en online

Lexi­con biedt func­tie­ge­rich­te maat­werk taaltrainingen Nederlands, Engels en Duits

Lexi­con Trainingen is sinds 1994 gespe­ci­a­li­seerd in taal­cur­sus­sen Nederlands, Engels en Duits. Onze mis­sie is het ver­zor­gen van taal­cur­sus­sen waar­door zowel de deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties als de deel­ne­mers kun­nen groei­en. Lexi­con helpt mede­wer­kers en orga­ni­sa­ties te groei­en door func­tie­ge­rich­te cul­tuur- en taaltrainingen.

Wat ande­ren zeg­gen

“De trai­ning heeft hele posi­tie­ve resul­ta­ten geboekt! Mede­wer­kers geven aan veel te heb­ben geleerd van Chris­ti­ne en waren heel enthou­si­ast over haar als trai­ner. Ik kan Lexi­con ten zeer­ste aan­be­ve­len!”

- Erik van der Voort, HR mana­ger

“Trai­ning was goed, maar 1 op 1 wel pit­tig. Voor­deel was dat alle stof direct over­ge­bracht kon wor­den. Nadeel was de beperk­te tijd (2 i.p.v. 3 dagen). Hier­door loopt je hoofd vaak over.”

- Ricar­do Bel­jaars, Logis­tiek Mana­ger

“Goe­de hel­de­re trai­ning, dui­de­lij­ke voor­beel­den, trai­ner was een pret­tig per­soon om naar te luis­te­ren, de hand­va­ten zijn goed toe­pas­baar in de prak­tijk, zeer tevre­den met de cur­sus.”

- Mark Berendonk, Airsi­de Super­vi­sor

“Des­kun­dig­heid van de trai­ner was erg goed. Ze kon alles goed en begrij­pe­lijk uit­leg­gen en voel­de het tem­po waar­in ik mee kon ook goed aan. Les­ma­te­ri­aal was ook erg dui­de­lijk en over­zich­te­lijk.”

- Kim van Otter­loo, Cus­to­mer Ser­vi­ce Agent

Aan­pak

Een uit­ge­breid voor­tra­ject waar­in doe­len van­uit de orga­ni­sa­tie gekop­peld wor­den aan de wen­sen en het niveau van de deel­ne­mers.

Via ver­schil­len­de afde­lin­gen en mede­wer­kers inzicht ver­krij­gen in de bedrijfs­pro­ces­sen, taal­con­tact­mo­men­ten en knel­pun­ten.

Een com­bi­na­tie van the­o­rie en inter­ac­tie­ve werk­vor­men waar­bij eigen mate­ri­a­len en situ­a­ties van de werkvloer het uit­gangs­punt zijn.

Ver­bin­den van de taal­be­hoef­ten van orga­ni­sa­ties aan de taal­vaar­dig­he­den van de indi­vi­du­e­le deel­ne­mers.

2024 | Pod­cast

Lexi­con Talks

Nieuws

Over ons

Lexi­con helpt mede­wer­kers en
orga­ni­sa­ties te groei­en door func­tie-
gerich­te cul­tuur- en taaltrainingen.

Lexi­con Trainingen
bestaat 30 jaar!

Bekijk de video

Com­mu­ni­ca­tief, flexi­bel, erva­ring in jouw sec­tor

De erva­ren, nati­ve trai­ners stel­len de programma’s in samen­spraak met jou op zodat de inhoud opti­maal aan­sluit bij de inter­ne cul­tuur en com­mu­ni­ca­tie. Het pro­gram­ma bestaat uit online en offli­ne modu­les, die in over­leg met de orga­ni­sa­tie op maat samen­ge­steld wor­den en daar­mee ant­woord geven op iede­re vraag.

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief

Ga naar de bovenkant