Nieuws2023-07-12T09:55:19+02:00
Lexi­con Talks

25 maart 2024|

Steeds meer bedrij­ven rea­li­se­ren zich hoe cru­ci­aal goe­de com­mu­ni­ca­tie op de werkvloer is. Dit kan een orga­ni­sa­tie daad­wer­ke­lijk voor­uit hel­pen. Maar ...

The Lan­gu­a­ge Academy

20 juni 2023|

Lexi­con Trainingen is sinds 1994 gespe­ci­a­li­seerd in taaltrainingen zake­lijk Nederlands, Engels en Duits. De kern­ac­ti­vi­tei­ten bestaan uit het ver­zor­gen van com­ple­te ...

Trai­ner Mari­an­ne, bedankt!

28 maart 2023|

Zo’n 22 jaar gele­den ver­zorg­de trai­ner Mari­an­ne Gelau­die haar eer­ste taal­trai­ning Nederlands voor Lexi­con Trainingen. Sinds begin dit jaar geniet Mari­an­ne ...

Nederlands op de werkvloer

23 augus­tus 2022|

2,5 mil­joen men­sen in Neder­land zijn laag­ge­let­terd. Twee­der­de van deze groep bestaat uit gebo­ren en geto­gen Neder­lan­ders, een der­de uit ...

Via Taal naar baan

20 juli 2022|

De taal is voor Oek­ra­ïen­se vluch­te­lin­gen een strui­kel­blok bij het vin­den van een job, blijkt uit een arti­kel van 14 juli ...

Ga naar de bovenkant