Trai­ner Mari­an­ne, bedankt!

Zo’n 22 jaar gele­den ver­zorg­de trai­ner Mari­an­ne Gelau­die haar eer­ste taal­trai­ning Nederlands voor Lexi­con Trainingen. Sinds begin dit jaar geniet Mari­an­ne van een wel­ver­dien­de sab­ba­ti­cal. Een mooi moment om samen terug te kij­ken op de jaren­lan­ge fij­ne en pret­ti­ge samen­wer­king.

Je gaf aan eigen­lijk nooit de ambi­tie te heb­ben gehad om voor de klas te staan. Inmid­dels heb je bij­na 22 jaar taaltrainingen voor indi­vi­du­en en groe­pen ver­zorgd. Mari­an­ne: “haha dat klopt. Ik heb Nederlands gestu­deerd maar wil­de inder­daad niet les­ge­ven op mid­del­ba­re scho­len maar wel aan vol­was­se­nen! Het was toen een bij­zon­de­re tijd. Ik was werk­zaam in de redac­tie­we­reld. Er was veel werk­loos­heid en het was las­tig om werk te vin­den. Toen ik alleen­staan­de moe­der werd moesten er veel bord­jes in de lucht wor­den gehou­den. Ik zocht een werk­om­ge­ving met ener­zijds meer uit­da­ging en ander­zijds min­der werk­stress zoals de har­de dead­lines in de redac­tie­we­reld. Na een kor­te oplei­ding in taaltrainingen ben ik als free­lan­cer begon­nen met het geven van taaltrainingen. Eén van de opdracht­ge­vers was Lexi­con Trainingen van Caro­li­ne van Bler­kom. Deze samen­wer­king voel­de gelijk goed en we had­den veel raak­vlak­ken, zowel zake­lijk als pri­vé. Na enke­le jaren ben ik in dienst bij Lexi­con Trainingen geko­men, een start van een gewel­di­ge samen­wer­king.”

Toen en nu

Als je 22 jaar les hebt gege­ven, dan heb je ook veel zien ver­an­de­ren of valt dat mee? “Elke trai­ner heeft als zelf­stan­di­ge een eigen manier van les­ge­ven”, zegt Mari­an­ne, “in deze manier van les­ge­ven is voor mij niet heel veel ver­an­derd. Wel moest je in het begin veel meer zelf uit­zoe­ken. Inmid­dels zijn er meer les­me­tho­des die je kunt gebrui­ken, zeker nu NT2 een eigen vak­ge­bied is gewor­den. Daar­naast heb je tegen­woor­dig de onder­steu­nen­de online infor­ma­tie en moge­lijk­he­den, waar­on­der het les­ge­ven via teams of zoom. Dat die infor­ma­tie beschik­baar is, scheelt natuur­lijk een boel tijd en heeft veel voor­de­len. Nade­len zijn er uiter­aard ook. Denk aan de ‘goog­le trans­la­te’ via de mobie­le tele­foons die deel­ne­mers op dat moment ver­der hel­pen maar tege­lij­ker­tijd even­zo sto­rend zijn als deze voor ande­re doel­ein­den wor­den gebruikt. Ik had het geluk dat Lexi­con voor­uit­stre­vend was en al vele jaren gele­den een online omge­ving had waar­in deel­ne­mers zelf kon­den oefe­nen. Hier­door bleef ik vroeg­tij­dig op de hoog­te van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen.”

Ener­gie

Om zo lang een­zelf­de vak uit te oefe­nen, dat klinkt als een hele uit­da­ging. “Soms wel, haha. Kijk, ken­nis over­dra­gen dat is fijn, maar inter­ac­tie heb­ben met de deel­ne­mers daar krijg ik echt ener­gie van. Mijn kracht ligt in het sme­den van saam­ho­rig­heid en het inter­men­se­lij­ke stuk. Zeker als je ziet dat iemand steeds meer ver­trou­wen krijgt, trots en blij ziet wor­den, dat je de deel­ne­mer als per­soon ziet groei­en.

In de afge­lo­pen 22 jaar heb ik heel veel trainingen ver­zorgd en ver­schil­len­de deel­ne­mers getraind. Alle­maal met hun eigen verhaal en rede­nen om deel te nemen. Van CEO’s die meer gewend (en ver­wend) waren om te leren, tot mede­wer­kers die lager geschoold waren en nog nooit een ande­re taal had­den geleerd of een Neder­land­se les had­den gevolgd. Juist de deel­ne­mers die de kans van een trai­ning dank­baar met bei­de han­den aan­gre­pen en gedre­ven waren om dat extra stap­je te zet­ten, dat waren toch wel de meest ener­gie geven­de trainingen. Eén van de mooi­ste tra­jec­ten vond ik dan ook een indi­vi­du­e­le trai­ning met een Bra­zi­li­aan­se vrouw, online en van­uit Bra­zi­lië. Zij sprak Por­tu­gees en vrij gebrek­kig Engels. Na een kor­te, inten­sie­ve trai­ning slaag­de zij cum lau­de voor het basis inbur­ge­rings­exa­men en mocht zij zich bij haar man in Neder­land ver­voe­gen. Door haar inzet en moti­va­tie bereik­te zij dit doel en sprak ze zelfs lie­ver Nederlands dan Engels.”

Cul­tu­re­le ach­ter­gron­den en diver­se motie­ven

Je hebt zelf zo’n 4 jaar in Frank­rijk gewoond. Een leer­za­me erva­ring over een ande­re taal leren en ken­nis­ma­ken met een nieu­we cul­tuur. In hoe­ver­re heeft dit jezelf gehol­pen bij het geven van taal­les­sen? Mari­an­ne: “De Frank­rijk erva­ring heeft mij als per­soon veel geleerd en maak­te mij deels dui­de­lijk waar mijn eigen deel­ne­mers soms tegen­aan lie­pen. Ik werd mij meer en meer bewust van de cul­tu­re­le ver­schil­len en diver­se motie­ven die deel­ne­mers heb­ben om aan een trai­ning deel te nemen. Deze ken­nis helpt je om te begrij­pen waar­om bepaal­de deel­ne­mers juist meer inge­to­gen zijn, pre­cies doen wat je zegt en vraagt, deel­ne­mers die ja zeg­gen maar nee doen, of alleen (weg)lachen als er iets gevraagd wordt, of deel­ne­mers die juist heel gedre­ven zijn en con­ti­nue het voor­touw in de les nemen.

Elk type deel­ne­mer vergt een ande­re bena­de­ring. Een eigen bena­de­ring om het ver­trou­wen van elk van de deel­ne­mers voor je te win­nen. Dit ver­trou­wen is essen­ti­eel zodat deel­ne­mers zich op hun gemak voe­len, zich open dur­ven te stel­len. Bedenk dat het leren van een taal voor vol­was­se­nen een kwets­baar pro­ces kan zijn. Daar waar je in je eigen taal je pri­ma kunt ver­woor­den kun je nu in de nieu­we taal het gevoel heb­ben dat je je uit­drukt als een kleu­ter. Voor de trai­ner de rol om een vei­li­ge omge­ving te cre­ë­ren waar­in elke deel­ne­mer durft mee te doen. Uit­ein­de­lijk is het doen doen doen dat de deel­ne­mers ver­der helpt om te groei­en.”

Trots

Ben je trots op wat je gere­a­li­seerd hebt? Mari­an­ne: “Ik ben zeker trots op mijn rol als trai­ner en wat de vele deel­ne­mers bereikt heb­ben. Door­dat je de wens hebt alle deel­ne­mers als per­soon te laten groei­en bete­kent dit ook elke keer weer een uit­da­ging om er een suc­ces van de maken. Weten­de dat er veel ver­schil­len­de bedrij­ven en deel­ne­mers met even­zo­veel rede­nen zijn waar­om zij wil­len trai­nen, vergt dit veel inspan­ning en inle­vings­ver­mo­gen. Jij bent dege­ne die in je een­tje voor de groep staat en het op dat moment waar moet maken. Geluk­kig heb ik mijn gevoel en voor­beel­den ook met ande­re trai­ners kun­nen delen van wie ik waar­de­vol­le feed­back heb mogen ont­van­gen, feed­back waar ik in mijn eigen les­sen weer mee ver­der kon. Contact met ande­re trai­ners is in dit werk sowie­so belang­rijk, juist omdat je vaak zo indi­vi­du­a­lis­tisch bezig bent, zeker als ZZP-er. Zelf blij­ven leren, trainingen vol­gen en/of een inter­vi­sie groep­je kun­nen daar­bij tot steun zijn.”

Sab­ba­ti­cal

Mari­an­ne: “De sab­ba­ti­cal is voor mij echt een wel­ko­me pau­ze. Geluk­kig heb ik nu de ruim­te om deze pau­ze te nemen en te genie­ten van de vrije tijd, mijn hobby’s weer op te pak­ken en extra tijd voor fami­lie en vrien­den te maken. En hoe de toe­komst eruit ziet, ik weet het nog niet, het kan van alles zijn.”

Namens het Lexi­con Trainingen team, dank je wel voor de fij­ne en pret­ti­ge samen­wer­king Mari­an­ne!