Sub­si­dies
taaltrainingen

Inves­teer in jouw mede­wer­kers

Waar­om Lexi­con?
 • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
 • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
 • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
 • Op loca­tie, online & hybri­de
 • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Sub­si­dies taaltrainingen

Inves­teer in jouw mede­wer­kers

Zowel de over­heid als bran­che­ver­e­ni­gin­gen stel­len jaar­lijks diver­se sub­si­dies beschik­baar voor het aan­le­ren of ver­be­te­ren van (basis)taalvaardigheden. Deze sub­si­dies zijn beschik­baar voor jou als indi­vi­du of voor groe­pen mede­wer­kers bin­nen jouw orga­ni­sa­tie.

Sub­si­die­re­ge­ling onder­steu­ning werk­ge­vers inzet sta­tus­hou­ders

Om werk­ge­vers te onder­steu­nen bij het duur­zaam in dienst nemen van sta­tus­hou­ders biedt het minis­te­rie van Soci­a­le Zaken & Werk­ge­le­gen­heid (SZW) hen de moge­lijk­heid om daar­voor een sub­si­die aan te vra­gen. Deze sub­si­die is bedoeld voor extra bege­lei­ding van sta­tus­hou­ders op de werkvloer gericht op het ver­klei­nen van de taal- en cul­tuur­ver­schil­len.

Werk­ge­vers kun­nen van 2 tot en met 30 sep­tem­ber 2024 sub­si­die aan­vra­gen.

Sub­si­die­re­ge­ling onder­steu­ning werk­ge­vers inzet sta­tus­hou­ders

Sub­si­die taaltrainingen Nederlands op de werkvloer in de schoonmaak­branche

Valt jouw werk­ge­ver onder de CAO, is jouw werk­ge­ver aan­ge­slo­ten bij het bedrijfs­tak­pen­si­oen­fonds Schoon­maak- en Gla­zen­was­sers­be­drijf en draagt deze een RAS-pre­mie af? Dan kun je een bij­dra­ge (€ 3.500 per deel­ne­mer per tra­ject) in de oplei­dings­kos­ten ont­van­gen voor werk­ne­mers die een taal- of een schrijf­tra­ject (voor direct lei­ding­ge­ven­den) Nederlands wil­len vol­gen, zoals bij­voor­beeld:

Nederlands op de werkvloer
Dut­ch for expats

Zijn er meer­de­re mede­wer­kers die een­zelf­de trai­ning Nederlands vol­gen, dan kan dit voor jou als werk­ge­ver bete­ke­nen dat de tota­le oplei­dings­kos­ten wor­den ver­goed door de RAS bij­dra­ge.

De RAS, Raad voor Arbeids­ver­hou­din­gen Schoon­maak- en Gla­zen­was­sers­bran­che, draagt bij aan de oplei­dings­kos­ten van Neder­land­se taaltrainingen, zoals de Lexi­con taal­trai­ning Nederlands op de werkvloer.

Valt jouw werk­ge­ver onder de CAO, is jouw werk­ge­ver aan­ge­slo­ten bij het bedrijfs­tak­pen­si­oen­fonds Schoon­maak- en Gla­zen­was­sers­be­drijf en draagt deze een RAS-pre­mie af? Dan kun je een bij­dra­ge in de oplei­dings­kos­ten ont­van­gen voor werk­ne­mers die een taal- of een schrijf­tra­ject (voor direct lei­ding­ge­ven­den) Nederlands wil­len vol­gen.

Gra­tis incom­pa­ny taal- of schrijf­tra­ject Nederlands
Zijn er meer­de­re mede­wer­kers die het­zelf­de taal- of schrijf­tra­ject Nederlands nodig heb­ben, dan kun je als werk­ge­ver de tota­le oplei­dings­kos­ten ver­goed krij­gen door de RAS bij­dra­ge (€ 3.500 per deel­ne­mer per tra­ject). Bel 023–5310830 om te bespre­ken wat de moge­lijk­he­den voor jouw orga­ni­sa­tie zijn.

Lexi­con tra­ject­be­na­de­ring op hoofd­lij­nen

 1. Inven­ta­ri­seer bin­nen jouw orga­ni­sa­tie wie er in aan­mer­king komen voor een taal- of schrijf­tra­ject Nederlands
 2. Bespreek jouw situ­a­tie met een van de Lexi­con Trainingen mede­wer­kers
 3. Per­soon­lij­ke (online) inta­ke­ge­sprek­ken en afna­me erken­de taal­toet­sen met de deel­ne­mers
 4. Groepsindeling(en) o.a. op basis van hui­di­ge taalniveau
 5. Aan­vra­gen van bij­dra­ge taal- of schrijf­tra­ject bij RAS
 6. Bij goed­keu­ring van de aan­vra­gen start de geplan­de trai­ning

Sub­si­die taaltrainingen Nederlands op de werkvloer in de sec­tor Trans­port & Logis­tiek

Meer uit jezelf halen met het per­soon­lij­ke oplei­dings­bud­get van het Sec­tor­in­sti­tuut Trans­port en Logis­tiek! Er ligt een per­soon­lijk oplei­dings­bud­get voor je klaar van maxi­maal € 3.000. Daar­mee kun je onder meer een taal­trai­ning Nederlands, Engels of Duits vol­gen.

Meer uit jezelf halen met het per­soon­lij­ke oplei­dings­bud­get van het Sec­tor­in­sti­tuut Trans­port en Logis­tiek! Er ligt een per­soon­lijk oplei­dings­bud­get voor je klaar van maxi­maal € 3.000.

Daar­mee kun je onder meer een taal­trai­ning Nederlands, Engels of Duits vol­gen. Wil je suc­ces­vol­ler wor­den in jouw werk? Of doe je straks lie­ver ander werk in de sec­tor? Sec­tor­in­sti­tuut Trans­port en Logis­tiek (STL) betaalt mee aan jouw oplei­ding!

Voor­waar­den om het bud­get aan te vra­gen
Ieder­een werk­zaam in de sec­tor trans­port en logis­tiek kan het per­soon­lij­ke oplei­dings­bud­get aan­vra­gen. Kijk goed of je aan de voor­waar­den vol­doet:

 • Je hebt een vast of tij­de­lijk con­tract voor mini­maal 24 uur* per week.
 • Je draagt aan SOOB af (check jouw loon­strook of vraag jouw werk­ge­ver).
 • Jouw oplei­ding is gericht op ont­wik­ke­ling om beter in uw werk te wor­den.
 • Jouw oplei­ding geeft je meer moge­lijk­he­den op de arbeids­markt.
 • Jouw oplei­ding mag niet voor een hob­by zijn.

..
Lexi­con tra­ject­be­na­de­ring op hoofd­lij­nen
Bespreek jouw situ­a­tie met Lexi­con Trainingen

 • Per­soon­lijk online inta­ke­ge­sprek (o.a. vast­stel­len hui­di­ge taalniveau)
 • Aan­vra­gen van SOOB-sub­si­die bij Pit­stop
 • Bij goed­keu­ring van de aan­vraag start de geplan­de trai­ning online of op loca­tie

Sub­si­die Nederlands Taal­bud­get voor uit­zend­krach­ten (Door­zaam)

Door­zaam heeft als mis­sie om de duur­za­me inzet­baar­heid van uit­zend­krach­ten te sti­mu­le­ren.

Het Nederlands Taal­bud­get is een tege­moet­ko­ming van maxi­maal € 1.500 in de oplei­dings­kos­ten die gemaakt wor­den zodat de uit­zend­kracht de Neder­land­se taal mach­tig wordt. De oplei­ding mag een 1‑op‑1 trai­ning zijn of een groepstra­ject. De oplei­ding heeft als doel het ver­gro­ten van de ken­nis van de Neder­land­se taal op de werkvloer.

Dit bud­get is bedoeld voor de oplei­din­gen die nor­maal gespro­ken niet wor­den inge­zet door de uit­zend­or­ga­ni­sa­tie of opdracht­ge­ver.

Het Nederlands Taal­bud­get is voor­be­hou­den aan die uit­zend­or­ga­ni­sa­ties die afdra­gen aan de Stich­ting Fonds Uit­zend­bran­che (SFU).

Per bv kun­nen maxi­maal 15 bud­get­ten aan­ge­vraagd wor­den.

Om in aan­mer­king te komen voor dit bud­get moet de uit­zend­kracht o.a. aan de vol­gen­de voor­waar­den vol­doen:

 • De uit­zend­kracht is werk­zaam in Fase A‑B | Fase 1–2‑3.
 • De uit­zend­kracht heeft geen of een mati­ge beheer­sing van de Neder­land­se taal en heeft een ver­die­ping nodig om zijn werk vei­lig uit te kun­nen voe­ren.

..
Het bud­get aan­vra­gen kan in 2023 van­af:

 • 2 tot en met 31 janu­a­ri 2023
 • 3 tot en met 31 juli 2023

..
Klik hier voor meer infor­ma­tie over het Door­zaam Nederlands Taal­bud­get en de bij­be­ho­ren­de voor­waar­den.

Het Onder­steu­nings­bud­get is een ver­goe­ding ter waar­de van maxi­maal € 1.000 die breed inge­zet kan wor­den voor wat nodig is om de als uit­zend­kracht wer­ken­de vluch­te­ling (uit Oek­ra­ï­ne) of sta­tus­hou­der te onder­steu­nen in de duur­za­me inzet­baar­heid. Ieder­een vei­lig, gezond en vaar­dig aan het werk.

Het Onder­steu­nings­bud­get is voor­be­hou­den aan die uit­zend­or­ga­ni­sa­ties die afdra­gen aan de Stich­ting Fonds Uit­zend­bran­che (SFU). Het maxi­mum aan te vra­gen Onder­steu­nings­bud­get­ten is 50 per orga­ni­sa­tie. Onge­acht het aan­tal BV’s.

Om in aan­mer­king te komen voor dit bud­get moet de uit­zend­kracht o.a. aan de vol­gen­de voor­waar­den vol­doen:

 • De uit­zend­kracht is werk­zaam bij een uit­zend­or­ga­ni­sa­tie in Fase A|B of 1|2|3.
 • Er mogen geen voor­waar­den wor­den gesteld aan de uit­zend­kracht bij de onder­steu­ning die is betaald met het Onder­steu­nings­bud­get (bij­voor­beeld een studieregeling/ terug­be­ta­lings­re­ge­ling). Wel mag er een inten­tie­ver­kla­ring inge­zet wor­den waar­bij de uit­zend­kracht zijn inten­tie uit­spreekt zich in te zet­ten en de onder­steu­ning met goed gevolg af te ron­den.
 • Het is niet moge­lijk het Onder­steu­nings­bud­get te gebrui­ken voor onder­steu­ning die de uit­zend­kracht sowie­so aan­ge­bo­den en betaald zou krij­gen door de uit­zend­or­ga­ni­sa­tie.

..
Per kalen­der­jaar mag er per uit­zend­kracht één Onder­steu­nings­bud­get wor­den aan­ge­vraagd.

Het bud­get aan­vra­gen kan in 2022 en 2023 van­af:

 • 29 augus­tus tot en met 31 decem­ber 2022
 • 1 tot en met 31 janu­a­ri 2023

..
Klik hier voor meer infor­ma­tie over het Door­zaam Onder­steu­nings­bud­get en de bij­be­ho­ren­de voor­waar­den.

De Scho­lings­vou­cher is een ver­goe­ding (tot een maxi­mum van €500 excl. btw.) voor uit­zend­krach­ten voor het vol­gen van een trai­ning, cur­sus of oplei­ding. De vou­cher is echt voor de uit­zend­kracht! Deze bepaalt dus zelf wel­ke oplei­ding of trai­ning gevolgd gaat wor­den. Er moet wel een rela­tie zijn met het hui­di­ge of toe­kom­sti­ge werk.

De Scho­lings­vou­cher is bedoeld voor het nemen van eigen regie, het ver­ho­gen van het oplei­dings­ni­veau, posi­tie­ve leer­er­va­ring en de uit­zend­kracht bre­der inzet­baar te maken. Kort­om voor het ver­gro­ten van de duur­za­me inzet­baar­heid.

En let op: de Scho­lings­vou­cher is niet bedoeld voor de finan­cie­ring van scho­ling die is ver­eist door de uit­zend­or­ga­ni­sa­tie en/of werk­ge­ver.

De Scho­lings­vou­chers zijn voor­be­hou­den aan die uit­zend­or­ga­ni­sa­ties die afdra­gen aan de Stich­ting Fonds Uit­zend­bran­che (SFU). Elke uit­zend­kracht heeft recht op 1 Scho­lings­vou­cher per kalen­der­jaar. De uit­zend­krach­ten die in een eer­de­re ron­de een Scho­lings­vou­cher heb­ben ont­van­gen, kun je in het­zelf­de kalen­der­jaar niet meer aan­mel­den.

Om in aan­mer­king te komen voor de scho­lings­vou­cher moet de uit­zend­kracht o.a. aan de vol­gen­de voor­waar­den vol­doen:

 • De uit­zend­kracht is werk­zaam bij een uit­zend­or­ga­ni­sa­tie in Fase A|B of 1|2|3.
 • De uit­zend­kracht heeft een oplei­dings­ni­veau van maxi­maal MBO4.
 • De uit­zend­kracht zit niet in een lopend Alles-in‑1 tra­ject
 • De uit­zend­kracht moet naar eigen inzicht een oplei­dings­keu­ze maken. Het moet wel een arbeids­markt­re­le­van­te oplei­ding zijn.
 • Er mogen geen voor­waar­den wor­den gesteld aan de uit­zend­kracht bij een stu­die die is betaald met de Scho­lings­vou­chers (bij­voor­beeld een studieregeling/ terug­be­ta­lings­re­ge­ling).
 • Het is niet moge­lijk de Scho­lings­vou­cher te gebrui­ken voor een oplei­ding die de uit­zend­kracht sowie­so aan­ge­bo­den en betaald zou krij­gen door de uit­zend­or­ga­ni­sa­tie.

..
Scho­lings­vou­chers; data inte­res­se tonen en op naam zet­ten in 2023:

 • 1e ron­de 16 t/m 27 janu­a­ri 2023 (op naam zet­ten 6 febru­a­ri 2023)
 • 2e ron­de 15 t/m 26 mei 2023 (op naam zet­ten 5 juni 2023)
 • 3e ron­de 4 t/m 15 sep­tem­ber 2023 (op naam zet­ten 25 sep­tem­ber 2023)

..
Klik hier voor meer infor­ma­tie over de Door­zaam Scho­lings­vou­chers en de bij­be­ho­ren­de voor­waar­den.

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief