Taal en zorg

Als werk­ge­ver in de zorg­sec­tor begrijp je onge­twij­feld het belang van effec­tie­ve com­mu­ni­ca­tie bin­nen jouw team. Voor­al als het gaat om anders­ta­li­ge ver­pleeg­kun­di­gen die in Neder­land­se zorg­in­stel­lin­gen komen wer­ken. Het is van cru­ci­aal belang dat zij het juis­te niveau van de Neder­land­se taal beheer­sen om effec­tief te kun­nen com­mu­ni­ce­ren met pati­ën­ten, collega’s en ande­re zorg­pro­fes­si­o­nals.

Taal en zorg, onder­deel van ons bewe­zen con­cept Via taal naar een baan, is een inten­sie­ve taal­trai­ning die spe­ci­fiek is ont­wor­pen om anders­ta­li­ge ver­pleeg­kun­di­gen voor te berei­den op de taal­kun­di­ge uit­da­gin­gen die zij kun­nen tegen­ko­men tij­dens hun werk in Neder­land. Met deze metho­de kun­nen zij hun taal­vaar­dig­he­den ver­be­te­ren van niveau A2 naar B1, zodat zij beter in staat zijn om te com­mu­ni­ce­ren in een Neder­land­se zor­gom­ge­ving.

Het pro­gram­ma biedt:

  • 30 con­tact­les­sen van 2,5 uur, inclu­sief oefe­nin­gen en prak­tijk­si­tu­a­ties die rele­vant zijn voor de dage­lijk­se prak­tijk in Neder­land­se zorg­in­stel­lin­gen. Deze les­sen zijn 2 tot 4 keer per week in te plan­nen.
  • Gra­tis te down­lo­a­den gesprek­ken en audio­be­stan­den die repre­sen­ta­tief zijn voor ver­schil­len­de inter­ac­ties in de zorg, zoals gesprek­ken tus­sen pati­ën­ten en ver­zor­gers, for­me­le eva­lu­a­ties en infor­me­le gesprek­ken tus­sen col­le­ga’s.
  • Woor­den­lijs­ten in het Engels, Pools, Litouws en Spaans om te hel­pen bij het leren van spe­ci­fie­ke ter­mi­no­lo­gie.

Als (toe­kom­sti­ge) werk­ge­ver, arbeids­be­mid­de­laar of gemeen­te kun je ervoor zor­gen dat anders­ta­li­ge ver­pleeg­kun­di­gen toe­gang heb­ben tot deze bron­nen, zodat zij zich kun­nen voor­be­rei­den op het wer­ken in jouw zorg­in­stel­ling. Door hen te onder­steu­nen bij het ver­be­te­ren van hun taal­vaar­dig­he­den, draag je bij aan een bete­re com­mu­ni­ca­tie en samen­wer­king.