Cur­sus Nederlands
op de werkvloer

Meer begrip, min­der misverstanden

Waar­om Lexi­con?
 • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
 • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
 • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
 • Op loca­tie, online & hybri­de
 • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Cur­sus Nederlands op de werkvloer

Meer begrip, min­der misverstanden

Voor effi­ci­ën­te bedrijfs­voe­ring is dezelf­de taal spre­ken en begrij­pen cru­ci­aal. En dat vraagt aan­dacht van zowel mede­wer­kers als lei­ding­ge­ven­den. In deze taal­trai­ning Nederlands op de werkvloer leren anders­ta­li­ge mede­wer­kers met onvol­doen­de beheer­sing van het Nederlands om zelf­stan­dig te wer­ken in een Neder­land­se omge­ving. De cur­sus Nederlands van Lexi­con zorgt voor bete­re com­mu­ni­ca­tie bin­nen uw bedrijf.

Niet-lopen­de werk­over­leg­gen, pro­ble­men aan de lijn of misverstanden tus­sen collega’s: onvol­doen­de ken­nis van de Neder­land­se taal komt de pro­duc­tie en werk­sfeer niet ten goe­de.

Zowel anders­ta­li­ge mede­wer­kers als lei­ding­ge­ven­den erva­ren onbe­grip, frus­tra­ties en ver­min­derd zelf­ver­trou­wen als het gaat om com­mu­ni­ca­tie op de werkvloer. Inves­te­ren in taal­vaar­dig­he­den op de werkvloer zorgt voor min­der fou­ten op de werkvloer, min­der werk­stress én een lager ziek­te­ver­zuim.

Voor anders­ta­li­gen
op de werkvloer

Met een taal­cur­sus Nederlands leren mede­wer­kers:

 • de woor­den­schat die nodig is voor de uit­voe­ring van hun func­tie
 • het leren van basis com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den op de Neder­land­se werkvloer
 • ken­nis van taal voor het juist spre­ken en inter­pre­te­ren van Nederlands
 • schrijf­vaar­dig­he­den voor basis­com­mu­ni­ca­tie
 • wel­ke cul­tu­re­le invloe­den op de werkvloer spe­len en hoe je deze over­brugt
 • goed Nederlands te spre­ken zodat ze zelf­ver­ze­ker­der en suc­ces­vol­ler com­mu­ni­ce­ren.

Voor lei­ding­ge­ven­den
op de werkvloer

Lei­ding­ge­ven­den kun­nen het vol­gen­de ver­wach­ten:

 • meer begrip van cul­tu­re­le ver­schil­len en de invloed daar­van op com­mu­ni­ca­tie
 • wat typisch Nederlands is in hou­ding en gedrag en hoe ande­re cul­tu­ren hier tegen­aan kij­ken
 • wat je van je mede­wer­kers qua taal en cul­tuur kunt ver­wach­ten
 • hoe je zelf over­komt en wat je kunt doen om de com­mu­ni­ca­tie te ver­be­te­ren en pro­ces­sen te opti­ma­li­se­ren.

Voor wie is deze taal­cur­sus bestemd?

Een taal­cur­sus is zin­vol als het gebrek aan vol­doen­de ken­nis van de Neder­land­se taal de com­mu­ni­ca­tie over en weer dwars­boomt. Als gevolg hier­van erva­ren werk­ge­vers en anders­ta­li­ge werk­ne­mers bij­voor­beeld niet-lopen­de werk­over­leg­gen, pro­ble­men aan de lijn of misverstanden tus­sen collega’s. Door bij Lexi­con de Neder­land­se taal te leren, zal de com­mu­ni­ca­tie bin­nen het bedrijf ver­be­te­ren.

Oor­za­ken kun­nen zijn:

 • Mede­wer­kers beheer­sen de Neder­land­se taal niet goed, waar­door de com­mu­ni­ca­tie niet opti­maal ver­loopt
 • Onvol­doen­de begrij­pen van werk­pro­ces­sen en gebrek­ki­ge com­mu­ni­ca­tie onder­ling
 • Niet ieder­een spreekt de voer­taal en is daar­door niet 100% betrok­ken bij het werk­pro­ces

Deze trai­ning is geschikt voor men­sen die:

 • Wer­ken op een meer­ta­li­ge werkvloer
 • Nederlands als voer­taal heb­ben bin­nen de orga­ni­sa­tie
 • Dage­lijks te maken heb­ben met mis­com­mu­ni­ca­tie, fou­ten of irri­ta­ties door taal- en cul­tuur­ver­schil­len
 • Com­mu­ni­ca­tie op de werk- en pro­duc­tie­vloer moe­ten ver­be­te­ren

Werk­ge­vers die geïn­ves­teerd heb­ben in een taal­cur­sus op de werkvloer mer­ken dat anders­ta­li­ge mede­wer­kers effi­ci­ën­ter en effec­tie­ver com­mu­ni­ce­ren en zich meer betrok­ken voe­len bij de orga­ni­sa­tie. Werk­ne­mers krij­gen meer zelf­ver­trou­wen en kun­nen zelf­stan­di­ger wer­ken.

Tij­dens de taaltrainingen ligt de nadruk op een prak­ti­sche toe­pas­sing van het Nederlands. Onder­de­len als zich voor­stel­len, aan­ge­ven dat je iets niet begrijpt en soci­al talk met collega’s komen aan bod.

Mate­ri­a­len en situ­a­ties van de werkvloer en werk­zaam­he­den van de deel­ne­mers zijn het uit­gangs­punt bij het ver­gro­ten van de woor­den­schat.

Aan de slag met prak­ti­sche skills, zoals het lezen van en door­vra­gen op werk­in­struc­ties, memo’s en kor­te tek­sten zodat de deel­ne­mers hun eigen taal­vra­gen kun­nen bespre­ken.
Cul­tuur is soms nog belang­rij­ker dan taal­vaar­dig­heid. Want cul­tuur bepaalt hoe je ergens op rea­geert. Als je dit weet, dan kun je hier ook com­mu­ni­ca­tie op aan­pas­sen, zon­der dat ver­wach­tin­gen frus­tra­ties ople­ve­ren.

Het begrij­pen van cul­tu­re­le ver­schil­len en de invloed op com­mu­ni­ca­tie is daar­om cru­ci­aal in deze trai­ning.
Veel van onze trainingen zijn in hou­se, online of hybri­de te vol­gen. Nederlands op de werkvloer is een uit­zon­de­ring.

Deze groeps­trai­ning geven we op loca­tie waar de werk­ne­mers en lei­ding­ge­ven­den wer­ken. Een ver­trouw­de omge­ving bevor­dert de leer­pres­ta­ties en boven­dien is dit effi­ci­ënt als teams in de pro­duc­tie wer­ken. Het maxi­ma­le aan­tal deel­ne­mers per cur­sus is 8. Door de groe­pen klein te hou­den, kun­nen we iede­re deel­ne­mer de gewens­te per­soon­lij­ke aan­dacht geven.

Een oplei­ding werpt z’n vruch­ten af als deze aan­sluit bij de prak­tijk van de deel­ne­mers. Daar­om voert Lexi­con een werkvloerscan uit.

Tij­dens deze scan spre­ken we met ver­schil­len­de per­so­nen bin­nen het bedrijf. Denk hier­bij aan een HR-mede­wer­ker en een lijn­ma­na­ger. Uit­gangs­punt is via ver­schil­len­de afde­lin­gen en mede­wer­kers inzicht te ver­krij­gen in de bedrijfs­pro­ces­sen en de taal­con­tact­mo­men­ten.

Lexi­con ver­zorgt voor iede­re mede­wer­ker een per­soon­lij­ke leer­rou­te, waar­door iede­re cur­sist zich con­ti­nu kan blij­ven ontwikkelen.

Een com­bi­na­tie
van taal en cul­tuur

Veel­ge­stel­de vra­gen

Alle cur­sus­sen van Lexi­con zijn maat­werk. Zo garan­de­ren we dat jouw mede­wer­kers leren wat ze nodig heb­ben om ver­der te komen. Wat al onze cur­sus­sen typeert is de com­bi­na­tie van taal en cul­tuur. Want een taal kun­nen spre­ken en schrij­ven, bete­kent nog niet dat jouw bood­schap goed aan­komt of dat hij of zij een bood­schap van iemand anders begrijpt. Cul­tuur­ver­schil­len bepa­len hoe je com­mu­ni­ceert en wat jij daar­in ver­wacht van ande­ren. Door je daar bewust van te zijn, kun je effec­tief en effi­ci­ënt com­mu­ni­ce­ren.

Met onze maat­werk trainingen is iede­re oplei­ding aan te pas­sen aan de behoef­ten van jouw orga­ni­sa­tie. De exac­te kos­ten van deze trai­ning zijn onder ande­re afhan­ke­lijk van:

 • het gewens­te taalniveau
 • de ver­schei­den­heid aan cul­tu­ren
 • de oplei­dings­vorm
 • de te leren skills
 • de oplei­dings­duur
 • de groeps­groot­te.

Ja, na suc­ces­vol­le afron­ding van deze cur­sus ont­vang je een cer­ti­fi­caat van deel­na­me.

Voor expats die net in Neder­land zijn en de basis van de Neder­land­se taal en cul­tuur wil­len leren. AO-B2

Voor werk­ne­mers die hun e‑mails of tek­sten wil­len ver­be­te­ren om zake­lij­ker te com­mu­ni­ce­ren.

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief