Cur­sus Zake­lijk
Nederlands (NT1)

Hel­der en moei­te­loos com­mu­ni­ce­ren

Waar­om Lexi­con?
  • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
  • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
  • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
  • Op loca­tie, online & hybri­de
  • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Cur­sus Zake­lijk Nederlands (NT1)

Hel­der en fout­loos com­mu­ni­ce­ren

Intro­duc­tie

Met een trai­ning zake­lijk Nederlands leren werk­ne­mers Nederlands dat nodig is voor een zelf­ver­ze­ker­de en suc­ces­vol­le uit­voe­ring van hun func­tie. De trai­ning staat in het teken van het ver­be­te­ren van het gebruik van het Nederlands bin­nen een zake­lij­ke con­text.

Wan­neer

Als je com­mu­ni­ceert met inter­ne of exter­ne par­tij­en dan wil je graag een pro­fes­si­o­ne­le indruk ach­ter­la­ten. Dus zake­lij­ke schrijf­pro­duc­ten met een juis­te opbouw en zins­bouw en een cor­rec­te spel­ling. Denk bij­voor­beeld aan schrijf­pro­duc­ten als zake­lijk e‑mails, tek­sten en rap­por­ta­ges, offer­tes en pre­sen­ta­ties.

Resul­taat

De cur­sus Zake­lijk Nederlands heeft als doel dat de deel­ne­mer:

  • de schrijf­vaar­dig­heid ver­groot
  • de zins­con­struc­ties en zins­bouw ver­be­tert
  • de ken­nis van Neder­land­se gram­ma­ti­ca en spel­lings­re­gels ver­groot en deze ken­nis weet toe te pas­sen in zake­lij­ke e‑mails en tek­sten

Voor­beel­den en tek­sten uit de prak­tijk zijn het uit­gangs­punt van de trai­ning. De deel­ne­mer levert eigen schrijf­pro­duc­ten aan die de trai­ner voor­ziet van per­soon­lij­ke feed­back.

Voor wie

De cur­sus Zake­lijk Nederlands (NT1) is gericht op mede­wer­kers die regel­ma­tig contact heb­ben met inter­ne of exter­ne par­tij­en en met meer zelf­ver­trou­wen en gemak zake­lijk Nederlands wil­len com­mu­ni­ce­ren.

Aan­pak

Per­soon­lij­ke inta­ke
Met de deel­ne­mers vindt een per­soon­lijk inta­ke­ge­sprek met een trai­ner plaats waar­in de indi­vi­du­e­le leer­wen­sen wor­den vast­ge­steld. Aan­vul­lend ont­van­gen deel­ne­mers een online schrijf­toets  om het hui­di­ge taalniveau vast te stel­len.

Per­soon­lij­ke groei en leer­rou­te

Lexi­con ver­zorgt voor iede­re mede­wer­ker een per­soon­lij­ke leer­rou­te, waar­door iede­re deel­ne­mer zich con­ti­nu kan blij­ven ontwikkelen.

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief