Cur­sus Zake­lijk Engels

Hel­der en moei­te­loos com­mu­ni­ce­ren

Waar­om Lexi­con?
 • Func­tie­ge­rich­te taal­cur­sus­sen
 • Alle taal­ni­veaus (A0 – C1)
 • Vak­ge­rich­te woor­den­schat
 • Op loca­tie, online & hybri­de
 • Cer­ti­fi­caat van deel­na­me

Cur­sus Zake­lijk Engels

Hel­der en moei­te­loos com­mu­ni­ce­ren

Onge­veer 20% van alle men­sen wereld­wijd spreekt Engels als eer­ste of twee­de taal. En dit per­cen­ta­ge wordt ieder jaar hoger. Steeds meer mede­wer­kers krij­gen daar­door te maken met zake­lijk Engels in hun dage­lijk­se werk.

En dat vraagt veel van je werk­ne­mers. Hoe blijf je als orga­ni­sa­tie bij in deze ont­wik­ke­lin­gen? Hoe zorg je dat werk­ne­mers zelf­ver­ze­kerd hun func­tie over de grens kun­nen uit­voe­ren? En hoe kun je het effect van cul­tuur­ver­schil­len in de com­mu­ni­ca­tie zo klein moge­lijk maken?

Goed com­mu­ni­ce­ren en elkaar écht begrij­pen is daar­voor de basis! En dat vraagt een aan­pak waar­in taal en cul­tuur hand in hand gaan. Met een cur­sus zake­lijk Engels leren werk­ne­mers Busi­ness English dat nodig is voor een zelf­ver­ze­ker­de en suc­ces­vol­le uit­voe­ring van hun func­tie.

Een cur­sus zake­lijk Engels is voor jouw orga­ni­sa­tie inte­res­sant als één of meer van je werk­ne­mers te maken heeft met Engel­se com­mu­ni­ca­tie op de werkvloer of in een func­tie? Is het schrij­ven van zake­lij­ke Engel­se e‑mails of het voe­ren van een busi­ness call met een klant aan de ande­re kant van de wereld inge­wik­keld? Dan heb je baat bij een cur­sus zake­lijk Engels.

In onze maat­werk cur­sus Engels bekij­ken we wat jouw mede­wer­kers nodig heb­ben om wel die zake­lij­ke e‑mail pro­fes­si­o­neel te schrij­ven en hoe ze gaan uit­kij­ken naar zo’n Engel­se busi­ness call. Daar­bij kij­ken we ver­der dan taal, want com­mu­ni­ca­tie bestaat uit meer dan taal. Pas als jij je bewust bent van cul­tu­re­le invloe­den in je com­mu­ni­ca­tie, dan begrijp je elkaar en kun je bood­schap­pen goed over­bren­gen en begrij­pen.
Onze Engel­se taal­trai­ning helpt mede­wer­kers per­soon­lijk te groei­en. Niet alleen door zelf­ver­ze­ker­der te com­mu­ni­ce­ren, maar ook door het indi­rec­te effect van bete­re taal­be­heer­sing: gro­te­re door­groei­kan­sen bin­nen de orga­ni­sa­tie. Het doel van de taal­trai­ning: je func­tie suc­ces­vol uit­voe­ren door goed gebruik van de taal!

Deze cur­sus leidt tot pro­fes­si­o­ne­le zelf­red­zaam­heid. Con­creet levert dat mede­wer­kers het vol­gen­de op:
 • een uit­ste­ken­de zake­lij­ke Engels woor­den­schat voor de uit­voe­ring van hun func­tie
 • ken­nis van taal voor het juist spre­ken en schrij­ven van zake­lijk Engels
 • schrijf­vaar­dig­heid voor het opstel­len van zake­lij­ke com­mu­ni­ca­tie­vor­men, zoals e‑mails, pre­sen­ta­ties en rap­por­ten
 • bewust­wor­ding van cul­tuur­ver­schil­len, hoe deze com­mu­ni­ca­tie beïn­vloe­den en hoe je deze met taal over­brugt
 • zelf­ver­trou­wen om in hun func­tie goed Engels te spre­ken en schrij­ven
 • meer kans op door­groei­en bin­nen een orga­ni­sa­tie.

Voor wie is deze
cur­sus Engels
geschikt?

 • Voor alle taal­ni­veaus, van begin­ner tot (upper) inter­me­di­a­te en advan­ced. Het exac­te aan­vangs­ni­veau stel­len we vast in een uit­ge­brei­de inta­ke.
 • Voor alle func­ties en werk­om­ge­vin­gen bin­nen een orga­ni­sa­tie, van Pro­duc­tie, Tech­niek, Trans­port & Logis­tiek, Sales & Mar­ke­ting tot en met Klan­ten­ser­vi­ce, Admi­ni­stra­tie, Finan­ci­ën en HR.
 • Voor ieder­een die in zijn of haar func­tie de com­mu­ni­ca­tie-uitin­gen wil pro­fes­si­o­na­li­se­ren, zoals tele­foon­ge­sprek­ken, e‑mails, busi­ness mee­tings, tek­sten en rap­por­ta­ges, pre­sen­ta­ties of (klant)evenementen.

Bij Lexi­con bie­den we oplei­din­gen met resul­taat. Het uit­gangs­punt van ieder oplei­dingstra­ject is dat iemand suc­ces­vol wordt in zijn func­tie door goed gebruik van taal. De oplei­ding zake­lijk Engels is daar­om een maat­werk­op­lei­ding. Spe­ci­fiek gericht op de behoef­ten van de mede­wer­kers in hun werk­om­ge­ving en bij­be­ho­ren­de vak­jar­gon.

Door alleen aan te bie­den wat je direct toe­past, haal je het mees­te uit je trai­ning en leer je het snelst.

Onze cur­sus is naast het uit­brei­den van de vak­ge­rich­te woor­den­schat gericht op het trai­nen van dage­lijk­se skills, zoals offer­tes schrij­ven, e‑mails opstel­len, tele­fo­ne­ren met een klant, pre­sen­te­ren, busi­ness mee­tings en ande­re rele­van­te vor­men van com­mu­ni­ca­tie. Door deze vaar­dig­he­den te pro­fes­si­o­na­li­se­ren leren mede­wer­kers hoe ze snel en doel­tref­fen­de zake­lijk kun­nen com­mu­ni­ce­ren.

Cul­tu­re­le ver­schil­len maken hel­der en begrij­pe­lijk com­mu­ni­ce­ren met elkaar nog inge­wik­kel­der. Wat zegt iemand nu eigen­lijk? In deze cur­sus zake­lijk Engels bekij­ken we wel­ke cul­tuur­bar­ri­è­res op de werkvloer kun­nen spe­len en bie­den we hand­vat­ten om hier­mee om te gaan.
Resul­taat

Opbrengst trai­ning

 • ken­nis van bedrijfs­cul­tuur
 • met zelf­ver­trou­wen spre­ken en schrij­ven in de doel­taal Engels, Duits of Nederlands
 • vak­ge­rich­te woor­den­schat
 • tevre­den mede­wer­kers
 • beter samen­wer­ken
 • meer resul­taat op de werkvloer
Wij bie­den de cur­sus zake­lijk Engels in ver­schil­len­de vor­men aan. Als het gaat om het oplei­den van een indi­vi­du­e­le mede­wer­ker, dan is de cur­sus altijd online. Groe­pen kun­nen zowel online als inhouse gepland wor­den.

Voor de incom­pa­ny oplei­ding han­te­ren we een groeps­groot­te van maxi­maal 8 per­so­nen. Door de groe­pen klein te hou­den, kun­nen we iede­re deel­ne­mer de gewens­te per­soon­lij­ke aan­dacht geven. Lie­ver een com­bi­na­tie van online en inhouse? We bie­den ook een hybri­de ver­sie aan!

Lexi­con biedt geen one-size fits all oplei­dingstra­jec­ten, omdat deze in de regel niet het resul­taat geven dat werk­ge­vers en werk­ne­mers ver­wach­ten. Ons oplei­dingstra­ject is daar­door flexi­bel in te rich­ten op jouw vraag.

We gaan meest­al uit van een mini­ma­le oplei­dings­duur van 10 ses­sies, waar­bij weke­lijks een oplei­dings­mo­ment is gepland. Maar indien nodig kan dit tra­ject wor­den aan­ge­past door het te inten­si­ve­ren naar meer­de­re keren per week of met een lan­ge­re door­loop­tijd.

Lexi­con ver­zorgt voor iede­re mede­wer­ker een per­soon­lij­ke leer­rou­te, waar­door iede­re cur­sist zich con­ti­nu kan blij­ven ontwikkelen.

Meer resul­taat
op de werkvloer

Veel­ge­stel­de vra­gen

Alle cur­sus­sen van Lexi­con zijn maat­werk. Zo garan­de­ren we dat jij leert wat je nodig hebt om ver­der te komen, zon­der onno­di­ge bal­last of extra moei­te. Wat al onze cur­sus­sen typeert is de com­bi­na­tie van taal en cul­tuur. Want een taal kun­nen spre­ken en schrij­ven, bete­kent nog niet dat jouw bood­schap goed aan­komt of dat jij een bood­schap van iemand anders begrijpt. Cul­tuur­ver­schil­len bepa­len hoe je com­mu­ni­ceert en wat jij daar­in ver­wacht van ande­ren. Door je daar bewust van te zijn, kun je effec­tief en effi­ci­ënt com­mu­ni­ce­ren. Op die manier kun je een func­tie mak­ke­lij­ker uit­voe­ren en draagt het bij aan de sfeer, voort­gang en onder­ling contact in je pro­ject of orga­ni­sa­tie.

Ja, na suc­ces­vol­le afron­ding van deze cur­sus ont­vang je een cer­ti­fi­caat van deel­na­me.

Ja, voor som­mi­ge bedrijfs­tak­ken zijn er sub­si­dies beschik­baar. Lees meer op Sub­si­die taaltrainingen.

Lexi­con is vrij­wel in heel Neder­land actief