Lexi­con Talks

Steeds meer bedrij­ven rea­li­se­ren zich hoe cru­ci­aal goe­de com­mu­ni­ca­tie op de werkvloer is. Dit kan een orga­ni­sa­tie daad­wer­ke­lijk voor­uit hel­pen. Maar hoe pak je dit aan in de prak­tijk? Hoe zet je taal in om men­sen bin­nen een bedrijf, maar ook in de maat­schap­pij, met elkaar te ver­bin­den?

In deze pod­cast spreekt eige­naar Caro­li­ne van Bler­kom met professionals over het samen­wer­ken met men­sen van diver­se cul­tu­re­le ach­ter­gron­den en de rol van taal hier­in. Ze delen hun erva­rin­gen over de uit­da­gin­gen en moge­lijk­he­den die dit biedt.