Team Duin & Kruid­berg gaat voor pro­fes­si­o­ne­le zelf­red­zaam­heid

Land­goed Duin & Kruid­berg staat bekend als dé bui­ten­plaats van Amster­dam, een char­mant hotel waar gas­ten een ande­re wereld betre­den. Met een gro­te diver­si­teit aan inter­na­ti­o­na­le gas­ten speelt pro­fes­si­o­ne­le com­mu­ni­ca­tie een cru­ci­a­le rol, inclu­sief zake­lijk taal­ge­bruik in ver­schil­len­de talen om tege­moet te komen aan de behoef­ten van de inter­na­ti­o­na­le gas­ten.

Om de mede­wer­kers van de afde­ling Mee­tings en Events als per­soon en in hun func­tie te laten groei­en, zocht Roel Phi­lips (Com­mer­ci­eel Mana­ger Duin & Kruid­berg) een taal­trai­ning Zake­lijk Engels voor zijn team. Roel: “Mijn collega’s gaven aan graag een ver­die­pings­slag te maken in het zake­lijk Engels. Tij­dens de inta­ke heb­ben wij samen met Lexi­con een pro­gram­ma samen­ge­steld waar­bij de nadruk kwam te lig­gen op pro­fes­si­o­neel en per­soon­lijk. Deze twee pun­ten staan ook in onze visie en slui­ten dus heel goed op elkaar aan.”

Duin & Kruid­berg uit Sant­poort-Zuid en Lexi­con Trainingen uit Haar­lem had­den elkaar snel gevon­den. Niet alleen bevin­den de twee orga­ni­sa­ties zich op kor­te afstand van elkaar, ook zijn zij bei­de part­ner bij Beter­Bu­si­ness. Mike Rij­kers (Bestuur Beter­Bu­si­ness): “Het is mooi om te zien dat part­ners elkaar weten te vin­den en elkaar ver­ster­ken.”

De kern­waar­den ‘groei­en’, ‘ver­bin­den’ en ‘inno­ve­ren’ vor­men al 30 jaar de rode draad in de bedrijfs­voe­ring van Lexi­con Trainingen. Mark Lee­naers (Seni­or Trai­ning Busi­ness Mana­ger Lexi­con Trainingen): “Juist deze func­tie­ge­rich­te maat­werk­trai­ning toe­ge­spitst op het jar­gon van de orga­ni­sa­tie en waar­in de dage­lijk­se com­mu­ni­ca­tie met gas­ten cen­traal staat, hel­pen de mede­wer­kers om pro­fes­si­o­neel zelf­red­zaam te wor­den en het zelf­ver­trou­wen in het Zake­lijk Engels te laten groei­en.”

Nieuws­gie­rig gewor­den naar de moge­lijk­he­den voor jouw orga­ni­sa­tie? Bekijk de trainingen Zake­lijk Engels of neem dan contact op via 023–5310830 of taal@lexicon.nl