Inter­net­con­sul­ta­tie: sub­si­die­re­ge­ling onder­steu­ning werk­ge­vers inzet sta­tus­hou­ders

Om werk­ge­vers te onder­steu­nen bij het duur­zaam in dienst nemen van sta­tus­hou­ders biedt het minis­te­rie van Soci­a­le Zaken & Werk­ge­le­gen­heid (SZW) hen de moge­lijk­heid om daar­voor een sub­si­die aan te vra­gen. Deze sub­si­die is bedoeld voor extra bege­lei­ding van sta­tus­hou­ders op de werkvloer gericht op het ver­klei­nen van de taal- en cul­tuur­ver­schil­len.

De sub­si­die­re­ge­ling

De sub­si­die bestaat uit een bedrag van € 6.000 per sta­tus­hou­der met een maxi­mum van vier sta­tus­hou­ders per orga­ni­sa­tie. Werk­ge­vers kun­nen dus per kalen­der­jaar voor maxi­maal € 24.000 sub­si­die aan­vra­gen. Om in aan­mer­king te komen voor de sub­si­die moet die inge­zet wor­den voor acti­vi­tei­ten op de werkvloer gericht op het leren van de vak­taal en het bij­bren­gen van de cul­tuur van de orga­ni­sa­tie.

Deze sub­si­die­re­ge­ling is een aan­vul­ling op de bestaan­de (finan­ci­ë­le) onder­steu­ning die werk­ge­vers via de regi­o­na­le Werk­ge­vers­ser­vi­ce­pun­ten kun­nen krij­gen bij onder ande­re de wer­ving en selec­tie, oplei­ding en bege­lei­ding van werk­zoe­ken­den (waar­on­der sta­tus­hou­ders).

Voor­waar­den voor sub­si­die

Om in aan­mer­king te komen voor sub­si­die moet een werk­ge­ver aan een aan­tal voor­waar­den vol­doen:

  • De werk­ge­ver moet aan­ge­ven hoe de bege­lei­ding wordt geor­ga­ni­seerd, hoe de (bedrijfs-)cultuur wordt bij­ge­bracht en hoe de Neder­land­se vak­taal op de werkvloer wordt geleerd;
  • De werk­ge­ver moet opge­ven voor wel­ke statushouder(s) deze sub­si­die wordt gebruikt;
  • De werk­ge­ver moet ver­kla­ren dat na de sub­si­die­ver­le­ning de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aan­ge­bo­den krijgt of krij­gen voor mini­maal 20 uur per week voor de duur van ten min­ste één jaar.

We horen graag uw mening!

We wil­len graag weten wat u van de rege­ling vindt. Heeft u opmer­kin­gen of aan­vul­lin­gen? Laat het ons weten via de web­si­te internetconsultatie.nl die op 20 maart van start gaat. U heeft tot 19 april 2024 de tijd om te rege­ren op de con­cept sub­si­die­re­ge­ling. Na het lezen en ver­wer­ken van alle opmer­kin­gen pas­sen wij waar nodig de rege­ling aan. Werk­ge­vers kun­nen van 2 tot en met 30 sep­tem­ber sub­si­die aan­vra­gen via de web­si­te Uit­voe­ring van beleid SZW.

Meer infor­ma­tie?

Meer infor­ma­tie over de sub­si­die­re­ge­ling vindt u in de con­cept­re­ge­ling en de toe­lich­ting die bij de inter­net­con­sul­ta­tie zijn te vin­den.

Dit arti­kel is afkom­stig van de Rijks­over­heid