The Lan­gu­a­ge Academy

Lexi­con Trainingen is sinds 1994 gespe­ci­a­li­seerd in taaltrainingen zake­lijk Nederlands, Engels en Duits. De kern­ac­ti­vi­tei­ten bestaan uit het ver­zor­gen van com­ple­te func­tie­ge­rich­te maat­werk­trai­nin­gen. Lexi­con Trainingen helpt mede­wer­kers van orga­ni­sa­ties te groei­en door taal- en cul­tuur­trai­nin­gen die lei­den tot wat zij ‘pro­fes­si­o­ne­le zelf­red­zaam­heid’ noe­men.

Lexicon zakelijke taaltrainingen

Om te ontwikkelen in het vak­ge­bied en de groei van Lexi­con­Trai­nin­gen kracht bij te zet­ten is de afge­lo­pen maan­den hard gewerkt aan een nieu­we web­si­te en een op detail aan­ge­scherp­te posi­ti­o­ne­ring. De nieu­we web­si­te stelt geïn­te­res­seer­den en poten­ti­ë­le opdracht­ge­vers in staat om snel en to the point infor­ma­tie te vin­den om ver­vol­gens in contact te tre­den.

Caro­li­ne van Bler­kom (direc­teur Lexi­con Trainingen); ‘Wij komen graag per­soon­lijk in contact met men­sen. Dan kun­nen we gede­gen advies geven en over­leg­gen wat voor de mede­wer­kers de bes­te taal­trai­ning is. En waar­door zowel de deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties als de deel­ne­mers kun­nen groei­en.’

Voor de gestel­de opga­ve sloeg Lexi­con Trainingen de han­den ineen met Func­ke. Een cre­a­ti­ve agen­cy dat net als Lexi­con Trainingen geves­tigd is in de Koe­pel in Haar­lem, dé hot spot voor digi­ta­le ken­nis, con­nec­ties en talent voor onder­ne­mers en stu­den­ten. Let­ter­lijk een plek waar onder­wijs, cul­tuur en bedrijfs­le­ven samen­ko­men.

Tij­dens de ont­wik­ke­ling van een web­si­te valt te kie­zen uit vele opties en moge­lijk­he­den, maar de con­se­quen­ties van deze keu­zes zijn niet altijd direct hel­der. Daar­om heb­ben Lexi­con Trainingen en Func­ke in het voor­tra­ject veel aan­dacht besteed aan dis­cus­sie, afstem­ming en het inzich­te­lijk maken van keu­zes en con­se­quen­ties. Hier­door is het doel altijd scherp geble­ven; een web­si­te van hoge kwa­li­teit, die zowel in gebruik, vind­baar­heid, beheer als in visu­e­le uit­stra­ling vol­doet aan de hui­di­ge stan­daard en boven­al Lexi­con op de juis­te manier posi­ti­o­neert.

Nieuws­gie­rig gewor­den? Neem dan een kijk­je op lexicon.nl of neem contact op met Caro­li­ne van Bler­kom via 023–5310830 of cvb@lexicon.nl